Knjiga predmeta

Naučna oblast: OPŠTA EKONOMIJA I PRIVREDNI RAZVOJ

 1.  

PER100

Savremena ekonomija

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PER101

Savremena makroekonomija

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PER102

Makromenadžment

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PER103

Teorija poslovnog ciklusa i ekonomskog rasta

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PER201

Politike regulacije tržišta

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PER202

Analiza konkurentnosti

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PER203

Teorija i analiza privrednog razvoja

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PER205

Ekonomske promene, uticaji i mogućnosti turizma

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PER208

Međunarodna trgovina

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PER206

Ekonomija održivog razvoja

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PER207

Ekonomija zemalja u razvoju

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PER204

Regionalna ekonomija

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

Naučna oblast: MENADžMENT I POSLOVNA EKONOMIJA

 1.  

PMP106

Upravljanje promenama i konkurentska prednost

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PMP107

Teorije korporativnog upravljanja

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PMP105

Međunarodni marketing u globalnom okruženju

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PMP201

Strategijski marketing

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PMP202

Teorija organizacije

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PMP203

Upravljanje međunarodnim poslovanjem

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PMP204

Strategijski menadžment u turizmu

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PMP208

Kritičko upravljanje problemskim situacijama

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PMP205

Analiza odlučivanja

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PMP206

Istraživačko-analitički marketing

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PMP207

Upravljanje kvalitetom robe

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

Naučna oblast: RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I POSLOVNE FINANSIJE

 1.  

PRF101

Teorija i politika bilansa

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PRF102

Politika dobiti preduzeća

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PRF201

Međunarodno finansijsko izveštavanje

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PRF202

Integrisano upravljanje troškovima

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PRF203

Strategijski finansijski menadžment

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PRF204

Strategijsko upravljačko računovodstvo

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PRF205

Upavljanje vrednošću preduzeća

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PRF206

Specifična područja revizije finansijskih izveštaja

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

Naučna oblast: FINANSIJE, FINANSIJSKE INSTITUCIJE I OSIGURANjE

 1.  

PFI102

Bankarski menadžment

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PFI103

Međunarodno poslovno finansiranje

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PFI105

Analiza cena akcija

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PFI104

Elektronsko bankarstvo

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

Naučna oblast: STATISTIKA I INFORMATIKA

 1.  

PSI102

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 1.  

PSI101

Strategijsko planiranje informacionih sistema

Materijali

Rezultati

Obaveštenja

 

Moodle E-Learning