Pregled predmeta i nastavnika koji izvode predavanja/vežbe

Godina studija 

NASTAVNI PREDMET

Semestar

NASTAVNIK

SARADNIK

I god.

Matematika u ekonomiji

1

dr Miroslav Drenovak

mr Zlata Đurić

Olivera Janković

I god.

Nacionalna ekonomija

1 i 2

dr Petar Veselinović

dr Nikola Makojević

dr Nikola Makojević

Nemanja Lojanica

I god.

Osnovi statistike

1

dr Miodrag Lovrić

mr Marina Milanović

Milan Stamenković

I god.

Osnovi makroekonomije

1

dr Miroslav Đorđević

Milka Grbić

dr Saša Obradović

I god.

Engleski jezik 1

1

Maja Luković

Milan Milanović

I god.

Ruski jezik 1

1

dr Vukašin Kostić

dr Vukašin Kostić

I god.

Osnovi ekonomije

2

Dr Milena Jakšić

Milka Grbić

I god.

Uvod u menadžment

2

dr Verica Babić

mr Jelena Erić

mr Jelena Nikolić

I god.

Ekonomika preduzeća

2

dr Violeta Domanović

Mr Slađana Savović

I god.

Finansijsko knjigovodstvo

2

dr Dragan Stojanović

mr Dragomir Dimitrijević

Dr Jasmina Bogićević

I god.

Sociologija

2

dr Natalija Jovanović

mr Milena Kranjec Jovanović

I god.

Informacione tehnologije

2

dr Zora Arsovski

mr Dragana Rejman

dr Vladimir Ranković

Igor Milanović

II  god.

Ekonomske doktrine

3

dr Gordana Marjanović

Vladimir Mihajlović

II  god.

Informacioni sistemi

3

dr Zora Arsovski

Igor Milanović

dr Vladimir Ranković

mr Dragana Rejman

II  god.

Organizacija preduzeća

3

dr Vesna Stojanović Aleksić

mr Marko Slavković

II  god.

Upravljačko računovodstvo

3

dr Vesna Janjić

mr Mirjana Todorović

Dejan Jovanović

II  god.

Finansijska i aktuarska matematika

3

dr Miroslav Drenovak

mr Zlata Đurić

II  god.

Teorija i politika cena

4

dr Ljiljana Maksimović

mr Milan Kostić

II  god.

Međunarodni ekonomski odnosi

4

dr Nenad Stanišić

dr Nenad Stanišić

II  god.

Operaciona istraživanja

4

dr Predrag Mimović

dr Predrag Mimović

dr Mikica Drenovak

dr Mikica Drenovak

II  god.

Marketing

4

dr Milan Kocić

Katarina Radaković

II  god.

Baze podataka

4

dr Vladimir Ranković

dr Vladimir Ranković

II  god.

Računovodstvo troškova

4

dr Vesna Janjić

Dejan Jovanović

II  god.

Engleski jezik 2

4

Ljiljana Vukićević

Milan Milanović

II  god.

Ruski jezik 2

4

dr Vukašin Kostić

dr Vukašin Kostić

III  god.

Ekonomija javnog sektora

5

dr Vlastimir Leković

mr Vladan Ivanović

III  god.

Ekonomska kibernetika

5

dr Slavica Petrović

dr Slavica Petrović

III  god.

Komercijalno poznavanje robe

5

dr Ružica Milovanović

dr Ružica Milovanović

III  god.

Makroekonomska analiza

5

dr Gordana Marjanović

Vladimir Mihajlović

III  god.

Menadžment i marketing usluga

5

dr Srđan Šapić

dr Srđan Šapić

III  god.

Menadžment ljudskim resursima

5

dr Vesna Stojanović Aleksić

mr Marko Slavković

III  god.

Menadžment u turizmu i hotelijerstvu

5

dr Gordana Radosavljević

Katarina Borisavljević

III  god.

Monetarne finansije

5

dr Dragana Marković

dr Srđan Furtula

dr Srđan Furtula

III  god.

Osnove berzanskog poslovanja

5

dr Veroljub Dugalić

Dragan Stojković

III  god.

Računovodstvo finansijskih organizacija

5

dr Snežana Ljubisavljević

dr Biljana Jovković

dr Biljana Jovković

III  god.

Strategijski menadžment

5

dr Stevo Janošević

mr Vladimir Dženopoljac

III  god.

Finansijski posrednici

5

dr Milena Jakšić

Dragan Stojković

III  god.

Ekonomika turizma

6

dr Svetislav Milenković

mr Nikola Bošković

III  god.

Internet tehnologije

6

dr Miladin Stefanović

Igor Milanović

III  god.

Javne finansije

6

dr Srđan Đinđić

Stevan Luković

III  god.

Komparativni ekonom. sistemi

6

dr Vlastimir Leković

mr Vladan Ivanović

III  god.

Međunarodno poslovanje

6

dr Srđan Šapić

Jovana Golo

III  god.

Menadžment kvalitetom

6

dr Slavica Jovetić

Milan Stamenković

III  god.

Nauka o menadžmentu

6

dr Slavica Petrović

dr Slavica Petrović

III  god.

Osnovi međunarodne trgovine

6

dr Gordana Milovanović

dr Gordana Milovanović

III  god.

Ponašanje potrošača

6

dr Veljko Marinković

dr Veljko Marinković

III  god.

Privredni razvoj

6

dr Miroslav Đorđević

dr Vladimir Mićić

III  god.

Revizija finansijs. izveštaja

6

dr Snežana Ljubisavljević

Vladimir Stančić

dr Biljana Jovković

III  god.

Strani jezik 3

6

Ljiljana Vukićević

Milan Milanović

III  god.

Tržišno komuniciranje

6

dr Milan Kocić

dr Milan Kocić

III  god.

Finans. tržišta i finans. instrumenti

6

dr Milena Jakšić

Nenad Tomić

III  god.

Finansijsko izveštavanje

6

dr Radoslav Stefanović

Dr Vladimir Obradović

Dr Vladimir Obradović

IV  god.

Bankarstvo

7

dr Emilija Vuksanović

Dr Violeta Todorović

dr Violeta Tododorivć

IV  god.

Ekonomija EU

7

dr Saša Obradović

dr Saša Obradović

IV  god.

Ekonomika poljoprivrede

7

dr Lela Ristić

dr Lela Ristić

IV  god.

Elektronsko poslovanje

7

dr Zoran Kalinić

dr Zoran Kalinić

IV  god.

Istraživanje tržišta

7

dr Veljko Marinković

dr Veljko Marinković

IV  god.

Međunarodni marketing

7

dr Srđan Šapić

Jovana Golo

IV  god.

Platni promet

7

dr Emilija Vuksanović

Nenad Tomić

IV  god.

Međunarodne finansije

7

dr Veroljub Dugalić

mr Nenad Janković

IV  god.

Teorija i analiza ekon. Polit.

7

dr Danijela Despotović

dr Danijela Despotović

IV  god.

Teorija odlučivanja

7

dr Verica Babić

mr Jelena Nikolić

dr Predrag Mimović

IV  god.

Trgovinsko pravo

7

dr Mirjana Knežević

dr Mirjana Knežević

IV  god.

Turizam i životna sredina

7

dr Svetislav Milenković

mr Nikola Bošković

IV  god.

Budžetsko i poresko računovodstvo

8

dr Dragan Stojanović

dr Jasmina Bogićević

IV  god.

Direktni marketing

8

dr Milan Kocić

Katarina Radaković

IV  god.

Ekonomika i organiz. trg. Pred

8

dr Gordana Radosavljević

Katarina Borisavljević

IV  god.

Ekonomika industrije

8

dr Vladimir Mićić

dr Vladimir Mićić

IV  god.

Ekon. prirod. i privr. resursa

8

dr Svetislav Milenković

mr Nikola Bošković

IV  god.

Preduzetnički menadžment

8

dr Verica Babić

mr Jelena Erić

IV  god.

Računovodstveni IS

8

dr Vesna Janjić

mr Mirjana Todorović

IV  god.

Menadžment u spoljnoj trgovini

8

dr Gordana Milovanović

dr Gordana Milovanović

IV  god.

Osnove balneoklimatologije

8

dr Katarina Parezanović Ilić

dr Katarina Parezanović Ilić

IV  god.

Poslovne finansije

8

dr Predrag Stančić

mr Milan Čupić

IV  god.

Strani jezik 4

8

Ljiljana Đorđević/ Vukašin Kostić

Ljiljana Đorđević/ Vukašin Kostić

 

Moodle E-Learning