Centar za izdavačku delatnost

Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta ( CID)  osnovan je 1998. godine, kao posebna organizaciona jedinica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Svrha osnivanja ovog centra je stvaranje uslova za publikovanje naučnih i stručnih radova i podrška nastavno-naučnom procesu. CID je publikovao veliki broj časopisa, udžbenika, studija, monografija, praktikuma, zbirki, informatora itd.

Misija CID-a je da svojim korisnicima učini dostupnim znanja i vrhunske istraživačke rezultate  iz oblasti teorijske ekonomije, finansija, bankarstva, međunarodne ekonomije, matematike, poslovne informatike, statistike, marketinga, menedžmenta, organizacije, turizma, poslovnih finansija, računovodstva i drugih oblasti i disciplina.

Autori izdanja CID-a su nastavnici i saradnici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

CID publikuje rezultate istraživanja iz oblasti ekonomije i poslovne ekonomije i menadžmenta u časopisu Ekonomski horizonti, koji izlazi tri puta godišnje.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, zajedno sa Savezom ekonomista Srbije, godišnje organizuje naučni skup pod nazivom Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije, a CID štampa monografiju koja sadrži radove učesnika ovog naučnog skupa. Takođe, CID izdaje monografiju sa radovima učesnika međunarodnog naučnog skupa Contemporary Issues in Economics, Business and Management, koji se na Ekonomskom fakultetu organizuje svake druge godine.

CID svake godine štampa monografije, koje su rezultat istraživanja svih nastavnika i saradnika Fakulteta angažovanih  na internom projektu Od krize do ekonomskog razvoja: savremeni izazovi u ekonomiji i menadžmentu, koji se realizuje u periodu od 2012. do 2015. godine.

Pregled i cenovnik izdanja centra

Direktor Centra za izdavačku delatnost: Prof. dr Vlastimir Leković

tel: +38134303546

fax: +38134303516

e-mail: lekovic@kg.ac.rs

broj kabineta: E119

Moodle E-Learning