Doktorske akademske studije - O studijskom programu

Studijski program doktorskih akademskih studija Ekonomija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu sadrži sve elemente utvrđene zakonom: 1. Naziv i ciljeve studijskog programa, 2. Vrstu studija i ishod procesa učenja, 3. Naučni naziv, 4. Uslove za upis na studijski program, 5. Listu obaveznih i izbornih predmeta, sa okvirnim sadržajem, 6. Način izvođenja studija – bodovnu vrednost svakog predmeta iskazanu u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova, 7. Vrednost doktorske disertacije iskazanu u ESPB bodovima, 8. Preduslove za upis pojedinih predmeta / grupa predmeta, 9. Način izbora predmeta iz drugih studijskih programa na istom ili drugom univerzitetu, 10. Uslove za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija, 11. Druga pitanja relevantna za izvođenje studijskog programa.

Studijski program doktorskih akademskih studija Ekonomija obuhvata odgovarajuće unapređene teorijsko-metodološke i aplikativne sadržaje iz relevantnih oblasti ekonomskih nauka, menadžmenta i biznisa i samostalan i originalan naučni rad studenta. Ishod procesa učenja studenta su: produbljena i proširena teorijska, metodološka i praktična znanja, posebno u onim oblastima u kojima će se obavljati naučno istraživanje, i njegova osposobljenost da kroz samostalan naučno-istraživački rad u oblastima ekonomije, odnosno, menadžmenta i biznisa izradi kvalitetnu doktorsku disertaciju.

Sadržaj studijskog programa doktorskih akademskih studija Ekonomija(lista obaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta, sa okvirnim sadržajem), pravila studiranja, prava i obaveze studenata i druga pitanja od značaja za izvođenje dotičnog studijskog programa štampaju se svake godine kao posebna publikacija, koja je dostupna javnosti i u elektronskom obliku na sajtu Fakulteta.

Studijski program doktorskih akademskih studija Ekonomija traje tri godine, i vredi ukupno 180 ESPB bodova.

Studijski program doktorskih akademskih studija Ekonomija pripada polju društveno-humanističkih nauka, i to oblastima: Ekonomske nauke i Menadžment i biznis.

Studijski program doktorskih akademskih studija Ekonomija daje naučni naziv: Doktor nauka – ekonomske nauke.

Uslovi upisa na studijski program doktorskih akademskih studija Ekonomija i drugi bitni elementi studijskog programa i režima studija su propisani Statutom i Pravilnikom o pravilima studija Ekonomskg fakulteta u Kragujevcu.

Svaki predmet koji student može izabrati na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu struktuiran je kroz 4 časa predavanja i 6 časova studijskog istraživačkog rada nedeljno.

Metode izvođenja nastave zavise od tipa nastave – aktivna nastava, samostalni rad studenta, izrada doktorske disertacije, itd.

Aktivna nastava se ostvaruje kroz predavanja i studijski istraživački rad. Ova nastava se realizuje kroz stalni konatakt studenata sa nastavnicima. Predavanja i konsultacije se održavaju svake nedelje u semestru prema unapred određenom rasporedu.

Predavanja su oblik nastave u kome nastavnik izlaže nastavne sadržaje grupi studenata.

Konsultacije se sprovode pojedinačno ili sa manjim brojem studenata. Na konsultacijama, nastavnik je na raspolaganju studentima, zavisno od njihovih istraživačkih i saznajnih potreba i interesovanja, a u vezi sa upućivanjem na odabir i korišćenje literature, davanja dodatnih objašnjenja relevantnih za studijski istraživački rad, itd.

Studijski istraživački rad obuhvata sve oblike nastave koji su u funkciji neposrednog osposobljavanja studenata za kreativno istraživanje i pisanje naučnih radova. Ovi časovi aktivne nastave osposobljavaju studenta da pristupi izradi doktorske disertacije.

Mentorski rad je oblik aktivne nastave u kome je nastavnik – mentor u neposrednom kontaktu sa studentom, a u vezi s izradom doktorske disertacije i publikovanjem ostvarenih istraživačkih rezultata.

Svrha studijskog programa Ekonomija doktorskih akademskih studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu je usklađena sa misijom i ciljevima Fakulteta.

Svrha studijskog programa je da, pre svega, doprinese daljem razvoju naučnih oblasti makroekonomije, upravljanja poslovanjem, računovodstva i poslovnih finansija, iz kojih se organizuje studijski program i za koje je Fakultet matičan.

Istovremeno, svrha studijskog programa je da doprinese osposobljavanju studenata za samostalna i originalna naučno i praktično relevantna istraživanja fenomena i problema makroekonomije, poslovne ekonomije i menadžmenta.

Takođe, svrha studijskog programa je da podrži razvoj kritičkog mišljenja studenata, i da ih, kroz produbljivanje i obogaćivanje njihovih ukupnih teorijskih, metodoloških i aplikativnih znanja, osposobi za kritičku evaluaciju naučnih istraživanja drugih, i za kritičko komplementarno korišćenje naučnih znanja i instrumenata u procesima naučno argumentovanih i praktično validnih istraživanja.

Svrha studijskog programa je da doprinese stvaranju naučno-istraživačkog podmplatka u oblastima makroekonomije, upravljanja poslovanjem preduzeća, računovodstva i poslovnih finansija u složenim dinamičkim uslovima globalnih ekonomskih kretanja i ubrazanog tehnološkog razvoja.

Svrha studijskog programa je da kroz razvoj ekonomske nauke i znanja, i stvaranje naučno-istraživačkog podmlatka doprinese ukupnom ekonomskom i društvenom prosperitetu zemlje.

Ciljevi studijskog programa Ekonomija doktorskih akademskih studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu su u skladu sa osnovnim ciljevima i zadacima Fakulteta.

Izvedeni iz opredeljene svrhe studijskog programa doktorskih akademskih studija Fakulteta, ciljevi ovog studijskog programa su:

 • Osposobljavanje studenata za kreativan naučno utemeljen istraživački rad u oblasti makroekonomije, upravljanja poslovanjem, računovodstva i poslovnih finansija;
 • Pružanje studentima odgovarajućih unapređenih znanja iz relevantnih ekonomskih naučnih oblasti;
 • Upućivanje studenata u otvorena bitna teorijska, metodološka i aplikativna pitanja savremene ekonomske nauke;
 • Osposobljavanje studenata za samostalno istraživanje, pripremu, javnu prezentaciju i naučno argumentovanu odbranu rezultata naučnih istraživanja;
 • Pružanje podrške razvoju naučnih oblasti makroekonomije, poslovne ekonomije, menadžmenta kroz odgovarajuća osmišljena teorijska, metodološka i primenjena istraživanja;
 • Osposobljavanje studenata za kritičko komplementarno korišćenje različitih teorijsko-metodoloških instrumentat i znanja u naučnom istraživanju relevantnih problema ekonomije, menadžmenta i biznisa;
 • Osposobljavanje studenata doktorskih akademskih studija za širenje usvojenih naučnih saznanja i kreativnu implementaciju naučno verifikovanih rezultata istraživanja u praksi preduzeća, organizacija i drugih institucija, u cilju doprinosa društvenom i ekonomskom razvoju svoje sredine, kao i zemlje u celini;
 • Osposobljavanje studenata da - kroz validno osmišljavanje, izradu i odbranu doktorske disretacije - samostalno konceptualizuju i kreativno rešavaju teorijski i praktično relevantne probleme savremene ekonomske nauke i prakse.

Studijski program Ekonomija doktorskih akademskih studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu omogućava studentima da tokom doktorskih studija usvoje relevantna znanja iz oblasti makroekonomije, upravljanja poslovanjem preduzeća, računovodstva i poslovnih finansija, steknu odgovarajuće intelektualne i praktične veštine i potrebne kompetencije da:

 • samostalno postavljaju i rešavaju praktične i teorijske probleme u užoj naučnoj ekonomskoj oblasti u kojoj su doktorirali, i organizuju i ostvaruju razvojna i naučna istraživanja,
 • uključuju se u ostvarivanje međunarodnih naučnih projekata,
 • realizuju razvoj novih procedura u okvirima ekonomske struke i razumeju, kritički vrednuju i koriste najsavremenija naučno verifikovana znanja u odnosnoj naučnoj oblasti,
 • kritički misle, deluju kreativno i autonomno,
 • uvažavaju načela etičkog kodeksa naučne zajednice i dobre etičke prakse,
 • profesionalno komuniciraju u prezentiranju rezultata naučnih istraživanja,
 • doprinose razvoju ekonomske nauke, nauke uopšte, prakse preduzeća, kao i društvenom i ekonomskom razvoju lokalne zajednice, kao i zemlje u celini,
 • naučno istraživačke rezultate saopštavaju i argumentovano zastupaju na naučnim skupovima, objavljuju u naučnim publikacijama.

Savladavanjem studijskog programa Ekonomija doktorskih akademskih studija Fakulteta, student, takođe, stiče odgovarajuće predmetno-specifične kompetencije:

 • temeljno poznavanje i razumevanje istraživanih ekonomskih naučno-nastavnih disciplina,
 • sposobnost opredeljivanja, strukturiranja i rešavanja ekonomskih i upravljačkih problema korišćenjem primerenih naučnih metodologija, metoda, modela i tehnika,
 • sposobnost interdisciplinarnog i multidisciplinarnog povezivanja naučnih uvida i znanja iz različitih oblasti i njihove primerene implementacije,
 • sposobnost samostalnog praćenja i kritičkog vrednovanja savremenih svetskih dostignuća u ekonomskoj nauci i praksi,

razvoj intelektualnih veština – usvajanje i primena metodologija ekonomskih nauka, razvoj sposobnosti analize izdvojene problemske oblasti ekonomije i sinteze utvrđenih rezultata istraživačkog procesa, usavršavanje kritičkog mišljenja u procesima istraživanja i rešavanja ekonomskih i upravljačkih problema, naučno argumentovano opredeljivanje originalnog istraživačkog cilja, itd., i praktičnih veština – osposobljenost za korišćenje savremenih informaciono komunikacionih tehnologija u istraživanju ekonomskih problema, veštine uobličavanja i prezentacije istraživačkih rezultata, itd.

Moodle E-Learning