Rođen je 29.01.1955. godine u Radoinji, opština Nova Varoš. Osnovnu školu završio je u Radoinji, a gimnaziju u Novoj Varoši. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odeljenje u Kragujevcu, diplomirao je 1979. godine sa prosečnom ocenom 8,20. Tokom osnovnih studija bio je stipendista Univerziteta u Kragujevcu.
Poslediplomske studije, smer Opšta teorijska ekonomija, završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,67. Magistarsku tezu pod naslovom Marksističko učenje o ekonomskim funkcijama države u prelaznom periodu odbranio je 1989.
Doktorsku disertaciju pod naslovom Mesto i uloga države u kreiranju efikasnog i stabilnog privrednog sistema – komparativna analiza odbranio je 1997. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.
Govori i služi se ruskim jezikom.
Po završetku osnovnih studija radio je u Obrazovnom centru „Nikola Tesla“ u Batočini kao profesor grupe ekonomskih predmeta. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu radi od 04.02.1981. godine. U zvanje docenta, na nastavnom predmetu Savremena ekonomska filozofija i politika, izabran je 1998, a u zvanje vanrednog profesora 2004. godine, na nastavnom predmetu Komparativni ekonomski sistemi. U zvanje redovnog profesora, na nastavnim disciplinama Komparativni ekonomski sistemi i Ekonomija javnog sektora, izabran je 03.11.2014. godine.
Na osnovnim akademskim studijama izvodi nastavu na nastavnim disciplinama Komparativni ekonomski sistemi i Ekonomija javnog sektora. Na poslediplomskim studijama Fakulteta izvodio je nastavu na nastavnoj disciplini Metodologija naučno-istraživačkog rada. Na master akademskim studijama angažovan je za izvođenje nastave na nastavnim poredmetima Metodologija naučno-istraživačkog rada i Institucionalna ekonomija. Na doktorskim studijama izvodi nastavu na nastavnom predmetu Politike regulacije tržišta, a do 2012. godine izvodio je nastavu i na nastavnom predmetu Makromenadžment
U dosadašnjem radu u svojstvu nastavnika bio je mentor i član većeg broja komisija za ocenu i odbranu diplomskih i magistarskih radova na Ekonomskim fakultetima u Kragujevcu, Beogradu i Nišu. Mentor je u izradi i odbrani jedne doktorske disertacije, a u svojstvu člana komisije, učestvovao je u oceni podobnosti kandidata i teme za izradu doktorske disertacije i u oceni i odbrani doktorske disertacije na ekonomskim fakultetima u Kragujevcu i u Nišu.
Osnovne oblasti naučnog istraživanja su: komparativna analiza ekonomskih sistema, institucionalna ekonomija, ekonomska politika i privredni razvoj, državna regulativa i funkcionisanje javnog sektora.
Bio je učesnik na dva međunarodna projekta: TEMPUS JEP CD 19087-2004 Reorganization of Economics Study in Serbia, 2005-2008. godine i TEMPUS JEP CD 41146  Rationalization of the Postgraduate Studies in Business Management and Economics in Serbia, čiji je koordinator bio Ekonomski fakultet u Kragujevcu. Kao učesnik Tempus projekata, u cilju naučno-stručnog usavršavanja, boravio je na Ekonomskoj akademiji u Krakovu, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Udinama, na Univerzitetu za ekonomiju i poslovnu administraciju u Beču, na Univerzitetu za informacione tehnologije i menadžment u Žešovu, na Fakultetu za menadžment Homenius univerziteta u Bratislavi i na Fakultetu za poslovnu ekonomiju Univerziteta u Mariboru.
Bio je, više puta, predsednik organizacionog odbora tradicionalnog naučnog skupa Ekonomskog fakulteta Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije, a od 2009. je predsednik Programskog odbora ovog naučnog skupa. Bio je član Programskog komiteta međunarodnog naučnog skupa: Economic Institutions as a Condition for Social and Economic Development of Transitional Countries, University of Montenegro, Faculty of Maritime – Kotor, October, 2012. Član je Naučnog društva ekonomista Srbije. Od početka izlaženja časopisa Ekonomski horizonti (1999), bio je član Redakcije, a 2004. godine i urednik Časopisa. Od februara 2012. obavlja dužnost sekretara Uredništva časopisa Ekonomski horizonti.
U više ciklusa je bio angažovan kao istraživač na makro projektima iz oblasti fundamentalnih istraživanja, koje je finansiralo Ministarstvo za nauku Vlade Republike Srbije. Sada je učesnik na projektu osnovnih istraživanja, pod nazivom: Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: Strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanje sa zahtevima EU (Projekat br. 179015), koji se realizuje u periodu 2010-2015.
Aktivno je učestvovao u radu većeg broja komisija Fakulteta. Bio je zamenik predsednika Saveta Ekonomskog fakulteta, sekretar Veća katedre za ekonomsku teoriju i razvojnu politiku, rukovodilac Centra za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, član Komisije za izdavačku delatnost Univerziteta u Kragujevcu. U periodu od 2002-2011. u dva mandatna perioda je biran, a u dva mandatna perioda imenovan za prodekana za materijalno-finansijska pitanja Ekonomskog fakulteta. Bio je član Veća za društveno-humanističke nauke Univerziteta u Kragujevcu i zamenik predsednika Veća.

Recenzent je u časopisima: Ekonomski horizonti, TEME, Ekonomske teme i FACTA UNIVERSITATIS – Series Economics and Organization.