Rođena 01.10.1964. godine u Rači. Osnovnu i srednju školu (ekonomsko-komercijalni smer) završila u Rači sa odličnim uspehom. Školske 1983/84. godine upisala se kao redovni student na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, smer Finansijsko-računovodstveni, gde je i diplomirala 1987. godine, sa prosečnom ocenom 9,1. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu zaposlena od 15.02.1991. godine, kada je izabrana za asistenta-pripravnika na predmetu Sistemi obračuna troškova - Upravljačko računovodstvo. Od akademske 2006/07. godine izvodi vežbe i iz nastavnog predmeta Računovodstvo troškova. Pored ovih predmeta, bila je angažovana do 2007. godine za izvođenje vežbi i na predmetu Specijalna knjigovodstva – Računovodstvo finansijskih organizacija.
Poslediplomske studije upisala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu - smer Finansijsko-računovodstvena analiza, akademske 1991/92. godine. Ispite predviđene Nastavnim planom, položila sa prosečnom ocenom 9,25. Magistarsku tezu pod nazivom "Obračun po standardnim troškovima kao informaciona osnova upravljačke funkcije preduzeća" odbranila je 1995. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu  i stekla zvanje magistra ekonomskih nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Kaizen Costing – upravljačko računovodstveni koncept, sistem i tehnika u funkciji strategije troškovnog liderstva“odbranila je 04.06.2010. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Od 2010. godine u svojstvu nastavnika izvodi nastavu na predmetima Računovodstvo troškova, Upravljačko računovodstvo i Računovodstveni informacioni sistemi, od 2012.godine i na predmetu Upravljanje performansama na master akademskim studijama, a od  2013.godine i na predmetu Integrisano upravljanje troškovima na doktorskim akademskim studjama. Učesnik je nekoliko projekata, a pored magistarskog rada i doktorske disertacije objavila je jedan udžbenik,  veći broj naučnih i stručnih radova u časopisima iz oblasti računovodstva, u monografijama i zbornicima radova.Autor je referata za nekoliko simpozijuma iz oblasti računovodstva. Bila je rukovodilac  tima za realizaciju Junior projekta „Istraživanje korisnosti računovodstvenih merila performansi u predviđanju akcionarskih prinosa na tržištu kapitala u Srbiji u periodu od 2006-2011.“, finansiranog od strane Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

 Govori ruski  i služim se engleskim jezikom. U radu koristi operativni sistem Windows i programski jezik Word i Excel kao i  Internet komunikacije .