Rođen je u Kragujevcu 27.12.1967. Osnovnu i Srednju ekonomsku školu završio u Kragujevcu, kao nosilac diplome 'Vuk Karadžić' i zvanja 'Đak generacije'. Odslužio vojni rok u periodu 1987/88. Ekonomski fakultet u Kragujevcu završio prosečnom ocenom 9,35. Bio je stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, za oblast ekonomskih nauka. Govori i služi se engleskim jezikom. Poslediplomske studije upisao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde je i odbranio magistarsku tezu, pod nazivom Upravljanje finansijskim aktivnostima u Međunarodnom monetarnom fondu. Radio je kao asistent-pripravnik (1995-1997), pri Akademiji za trgovinu i bankarstvo ''Janićije i Danica Karić'' u Peći. Od 1998. zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Izvodio je vežbe na nastavnom predmetu Teorija i politika privrednog razvoja.
Bio je stipendista američke Vlade za oblast ekonomskih nauka za akademsku 2003/4. pri George Washington Univerzitetu (Washington D.C.). Tokom programa specijalizacije i usavršavanja u SAD, učestvovao u većem broju seminara, radionica, konferencija, debata, programa u nizu naučnih institucija u više američkih država. Član je State Department Alumni Asocijacije.  Doktorsku disertaciju, pod nazivom Elementi makroekonomije u funkciji rasta i razvoja, odbranio je 2004., na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Bio je učesnik projekta Strategija regionalnog razvoja Srbije. U zvanje docenta, na predmetu Tehnički progres i privredni razvoj izabran je 2005. godine. Izabran je (2010.) u zvanje vanrednog profesora na nastavnim predmetima Osnovi makroekonomije (I godina) i Ekonomija EU (IV godina) osnovnih akademskih studija.
Na doktorskim akademskim studijama obavlja nastavne aktivnosti na predmetima Teorija poslovnih ciklusa i ekonomskog rasta i Ekonomija zemalja u razvoju. Osnovne oblasti naučnog istraživanja i interesovanja su makroekonomija, ekonomski razvoj i ekonomija EU.