Rođen je 26. X 1955. u Brezovi kod Studenice. Osnovnu školu završio u Ušću, a gimnaziju prirodno-matematičkog smera u Kraljevu.
Ekonomski fakultet u Kragujevcu završio je 1979. Tokom studija dobio tri godišnje Novembarske nagrade, koje su dodeljivane najboljim studentima Univerziteta u Kragujevcu, kao i nagradu, za ostvaren opšti uspeh tokom studija.
Poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer Monetarna ekonomija, upisao je školske 1981/82. kao stipendista Univerziteta u Kragujevcu. Magistarski rad na temu Monetarna politika u jugoslovenskoj privredi - teorijska i empirijska analiza odbranio je 1987. Doktorirao je 1992. na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, odbranom disertacije, na temu Objektivne granice funkcionisanja tržišta u savremenim uslovima.
Posle diplomiranja, zaposlio se u Jugobanci - Osnovnoj banci u Kraljevu, gde je radio u službi kratkoročnih kredita. Na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu radi od 1981. kao asistent-pripravnik na predmetu Politička ekonomija. U zvanje asistenta na istom predmetu izabran je 1988. U zvanje docenta na predmetu Međunarodne finansije izabran 1994, a 1999. izabran je u zvanje vanrednog profesora na istom predmetu. U zvanje redovnog profesora izabran je 2005.
Od 2001. angažovan je u Saveznoj vladi SRJ, najpre kao  pomoćnik ministra finansija – sektor: finansijski odnosi sa inostranstvom, a bio je (2002-2003) i Savezni ministar finansija.
Trenutno obavlja funkciju Generalnog sekretara udruženja banaka Srbije.
Na osnovnim akademskim studijama predaje Međunarodne finansije i Osnove berzanskog poslovanja, a učestvuje u izvođenju nastave na predmetu Istorija nacionalnog novca. 
Na poslediplomskim studijama Ekonomskog fakulteta u Beogradu, kurs: Međunarodna ekonomija, izvodi nastavu na predmetu Međunarodni finansijski menadžment. Na poslediplomskim studijama Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, predaje Međunarodne finansije. Učestvuje u izvođenju nastave na brokerskim kursevima u organizaciji Komisije za hartije od vrednosti.
Objavio je više od 100 naučnih i stručnih radova.
U naučno-istraživačkom radu, najviše se bavi problemima iz oblasti međunarodnih finansija (spoljni dugovi Jugoslavije, devizni kurs, direktne strane investicije, međunarodne finansijske organizacije, ratne reparacije), monetarnih finansija (monetarni agregati, monetarna politika, tokovi kreiranja novčane mase), funkcionisanja tržišta - posebno finansijskih tržišta i berzanskog poslovanja (tehnička i fundamentalna analiza cena akcija, efikasnost finansijskih tržišta, berzanski pokazatelji, funkcije berze) i istorije nacionalnog novca.  
U cilju naučno-stručnog usavršavanja, obavio studijski boravak na insititutu INION u Moskvi (1989), koristeći stipendiju Republičke zajednice nauke.
Bio je prodekan za nastavu na Ekonomskom fakultetu (1996-1998).
Kao član komisija ili mentor, učestvovao u odbrani velikog broja magistarskih radova i doktorata, na ekonomskim fakultetima u Kragujevcu, Beogradu i Subotici.
Kao istraživač, angažovan je na projektima osnovnih istraživanja, koje finansira MNT Srbije.
Od 1996. je vanredni član Naučnog društva ekonomista Jugoslavije. U decembru 1999. izabran za člana, a 2003. za redovnog člana Naučnog društva ekonomista.
U svojstvu šefa finansijskog tima za pregovore o sukcesiji SFRJ, učestvovao je u pregovorima o sukcesiji na završnim pregovorima u Beču (14-26. maj 2001). Posle završetka pregovora, određen je za ovlašćenog predstavnika SRJ (SCG) u sprovođenju Sporazuma o pitanjima sukcesije, aneks C: Finansijska imovina i dugovi SFRJ.
Bio je član Komisije za reformu bankarskog sistema vlade Srbije (2001-2002) i  Nacionalnog saveta za platni promet (2002). Bio je predsednik Saveta Univerziteta u Kragujevcu. Predsednik je Upravnog odbora Beogradske berze, predsednik Skupštine JUBMES banke, predsednik Skupštine CHIP Card-a.
Od 2003. je glavni i odgovorni urednik časopisa Bankarstvo.
Član je Upravnog odbora DDOR Novi Sad (2005-2006), predsednik Upravnog odbora DDOR Novi Sad (2006-), predsednik Skupštine CHIP card, Beograd (2004-2006.), zamenik predsednka Upravnog odbora Credy banke, Kragujevac (2006 -2009).
Osnivač je smera Berze i berzansko poslovanje, na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu.
Predavač je na diplomskim i doktorskim akademskim studijama Ekonomskog fakulteta u Beogradu, FON-a, na kursevima za brokere.
Član je Međunarodnog koordinacionog Saveta bankarskih asocijacija država Centralne i Istočne Evrope (2007-) i Član Nacionalnog Saveta za konkrentnost (2008-).