Dokumenta potrebna za prijavljivanje

  • diploma o završnom ispitu (original i fotokopija)
  • svedočanstva za sva četiri razreda srednjeg obrazovanja (originali i fotokopije)
  • izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim JMBG (original i fotokopija)
  • popunjen obrazac konkursne prijave (obrazac kandidati dobijaju na Fakultetu)
  • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (kandidati plaćaju Fakultetu naknadu troškova polaganja prijemnog ispita od 5.000 din na žiro račun Fakulteta broj: 840 - 570666 - 83)

Napomene:

  • Fotokopije ne moraju biti overene u sudu
  • Fakultet zadržava fotokopije, a originale vraća studentu. Student originalna dokumenta ponovo donosi prilikom upisa studija.
  • Kandidat koji je kao učenik III ili IV razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, odnosno na međunarodnom takmičenju, iz iz nastavnog predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, ne polaže prijemni ispit iz odgovarajućeg nastavnog predmeta. Ovi kandidati prilikom konkurisanja podnose i dokumentaciju kojom potvrđuju uspeh na takmičenju.
Moodle E-Learning