УПИС/ОБНОВА ГОДИНЕ НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА

Време: 15.10.2019 11:40:26

Универзитет у Крагујевцу

Економски  факултет

Крагујевац

 

УСЛОВИ УПИСА НАРЕДНЕ ГОДИНЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОД.

 

На основу Закона о високом образовању и Правилника о докторским студијама Економског факултета у Крагујевцу, услови уписа наредне, односно поновљене године студија у шк. 2019/2020. години су следећи:

-  Право да конкуришу за упис у II и III годину студија,  на терет буџета, имају студенти који су  закључно са испитним роком октобар II 2019. год. остварили најмање 48 ЕСПБ и рангирају се у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.

-   Право уписа у II и III годину студија у категорији самофинансирајућих студената имају они студенти који су  закључно са испитним роком октобар II 2019. год. остварили најмање 37 ЕСПБ.

-  Студенти који су закључно са испитним роком октобар II 2019. год. остварили мање од 37 ЕСПБ у обавези су да обнове годину.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС/ОБНОВУ ГОДИНЕ:

1.      Два обрасца ШВ-20 попуњена штампним словима ћириличног писма;

2.      Изјава за изборне предмете (студенти ће добити обрасце електронском поштом или преузети у

         Канцеларији за докторске студије);

 

3.      Доказ о уплати школарине (за самофинансирајуће студенте);

4.      Индекс.

 

ШКОЛАРИНА

Школарина за студенте чије се школовање финансира из буџета:

Право на финансирање из буџета има, на свакој години, по 5 најбоље рангираних студената.

Најбоље рангирани студенти не плаћају школарину за наставне предмете за 60 ЕСПБ из новоуписане године. Уколико ови студенти имају неположене испите, неодбрањен семинарски рад, докторантски колоквијум и сл. из претходних година студија и уколико желе да те испите полажу у школској 2019/2020. години, у обавези су да плате школарину само за те испите. Школарина се утврђује према броју пренетих ЕСПБ. Пример: школарина за један пренет испит који носи 9 ЕСПБ износи

9 ЕСПБ X 2.000,00 =18.000,00

 

 

 

Школарина за самофинансирајуће студенте:

а) Студенти који уписују наредну годину студија

- Студенти приликом уписа наредне године студија  бирају онолико наставних предмета, семинарски рад, пријаву и одбрану предлога докторске дисертације итд. колико процењују да ће положити (најмање 37 ЕСПБ, а највише 90 ЕСПБ).

Школарина за ове студенте се утврђује тако што се укупан број тако уписаних ЕСПБ (у обзир долазе сви уписани испити, семинарски рад, пријава предлога дисертације и сл.) помножи са 2.000,00 динара.

 

б) Студенти који обнављају годину студија

- Ови студенти бирају и уписују предмете које желе да полажу у школској 2019/2020. години. Укупан број тако уписаних ЕСПБ (у обзир долазе сви неположени испити, семинарски рад, пријава предлога докторске дисертације), сабран са бројем остварених ЕСПБ у претходној школској години, мора да буде најмање 37, јер је то законски услов за упис наредне године студија.

Школарина за ове студенте утврђује се множењем броја уписаних ЕСПБ за ову школску годину са 2.000,00 динара.

 

Школарина се може измирити у целости или на рате, и то следећом динамиком:

-          Приликом уписа потребно је приложити доказ о уплати 30% школарине. Остатак школарине може се платити у највише 7 месечних рата, а најкасније до краја маја 2020. године.

 

Упис/обнова године ће се реализовати 21. и 22.10.2019. год. (од 9 до 12 часова) у Канцеларији за докторске студије.

Напомена: Одлуком Наставно-научног већа Факултета, а у складу са законским одредбама, рок за завршетак студија продужава се за још 1 школску годину, тј. до 30.09.2020. године, студентима уписаним на докторске академске студије шк. 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13. и 2013/14. године. Сви наведени студенти морају поднети лични захтев за продужетак рока за завршетак докторских студија.

 

 

 

Претрага