Конкурс за упис на Мастер

Економски факултет Унивезитета у Крагујевцу расписује конкурс за упис студената на

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2017/2018. години,

на следеће Студијске програме:

 

ЕКОНОМИЈА:

  Модули Број студената
1.  Општа економија  27
2. Финансије, берзе и банкарство 38

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ

  Модули Број студената
1. Рачуноводство и пословне финансије 35
2. Маркетинг 35
3. Међународни менаџмент 25
4. Менаџмент у туризму 25
5. Електронско пословање 25

 

На наведене студијске програме/модуле, Економски факултет у Крагујевцу уписује укупно 210 студената.

У складу са Одлуком Владе РС, 25 најбоље рангираних кандидата, биће уписано на студијеу категорији студената чије се школовање финансира на терет буџета РС.

 

Услови уписа

На мастер академске студије могу се уписати:

 • лица која су завршила основне академске студије из области економије и менаџмента и бизниса, у четворогодишњем трајању и стекла најмање 240 ЕСПБ бодова;
 • лица која су завршила основне академске студије из других области друштвено-хуманистичких и других наука, у четворогодишњем трајању и стекла најмање 240ЕСПБ бодова.

Kандидати који су основне академске студије из области економије и менаџмента ибизниса завршили по програму који одступа од плана и програма Факултета, као икандидати који су завршили основне академске студије из других области друштвено-хуманистичких и других наука, полажу пријемни испит из два наставна предмета, у складуса Одлуком Већа Факултета, а у зависности од модула студијског програма за којиконкуришу.

 

Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Комисија за упис студената саставља јединствену ранг листу на основу просечне оцене,времена студирања на основним студијама и броја бодова оствареног полагањемпријемног испита, за кандидате који полажу овај испит.

Учесник на конкурсу за упис на мастер академске студије има право да поднесе приговордекану Факултета на редослед кандидата за упис, у року од 24 часа од објављивања ранглисте на огласној табли/сајту Факултета.

 

Упис страних држављана

Страни држављанин може се уписати на мастер академске студије под истим условима каои домаћи држављанин.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареном броју ЕСПБ бодова.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказ:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује,
 • да влада српским језиком.

 

Школарина

Школарина за студенте мастер академских студија износи 110.000,00 динара, а за стране држављане 2.500 евра.

Пријављивање кандидата: 11, 12, 13. и 16. октобра 2017. године, у времену од 10:00до 14:00 сати.

 

Документа потребна за пријављивање:

 • оверена фотокопија дипломе/уверења о завршеним студијама првог степена
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,
 • oбразац Пријаве на конкурс који може се добити у просторијама Службе за наставна и студентска питања или преузети са Интернет адресе Факултета www.ekfak.kg.ac.rs.
 • доказ о уплати накнаде трошкова за спровођење конкурса у износу од 3.500,00 динара (жиро-рачун Факултета 840-570666-83).
 • доказ о уплати накнаде трошкова за полагање пријемног испита у износу од 8.000,00 динара (плаћају кандидати који полажу пријемни испит на жиро-рачун Факултета 840-570666-83).

 

Полагање пријемног испита:

Кандидати полажу пријемни испит у уторак 17.10.2017. године у 12:00.

Кандидати су у обавези да на полагање пријемног испита са собом понесу: број пријаве на конкурс, личну карту или пасош и хемијску оловку.

Потребно је да кандидати дођу на Факултет 30 минута пре почетка пријемног испита.

Објављивање коначне јединствене ранг листе: Најкасније 19.10.2017. године у 15:00 сати (огласна табла и сајт Факултета).

Објављивање прелиминарне јединствене ранг листе: Најкасније 18.10.2017.године у 15:00 сати (огласна табла и сајт Факултета).

 

Упис студената:

 • Упис студената који су стекли право школовања на терет буџета обавиће се 20.10.2017. године у времену од 8:00 до 14:00 сати на шалтеру Студентске службе.
 • Упис самофинансирајућих студената обавиће се 23, 24. и 25.октобра 2017.године у времену од 800 до 1400 сати на шалтеру Студентске службе.

 

Детаљна обавештења о условима уписа и студирања могу се добити и на:

 • телефон 034/303-597 (Студентска служба - мастер академске студије)
 • Интернет адреси http://www.ekfak.kg.ac.rs

Претрага