Конкурс за упис у прву годину Основних академских студија 2018/2019

Економски факултет у Крагујевцу расписује

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, ШК. 2018/2019. године и то:

 

Економски факултет у Крагујевцу расписује

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, ШК. 2018/2019. године и то:

 

Студијски програм

Начин финансирања

Укупно:

Из буџета

Број студената који сами сносе трошкове студија

ЕКОНОМИЈА

100

150

250

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ

150

200

350

Укупно:

250*

350

600

* На терет буџета се могу уписати и: 2  студента са инвалидитетом; 2  студента припадника ромске националности; 2 студента држављана Р. Србије који су у школској 2017/18. год. средњу школу завршили у иностранству.

 

У прву годину студија може се уписати свако лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању, које положи пријемни испит и заузме место на ранг листи у оквиру утврђеног броја студената за упис у прву годину студија.

Сви кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит из два предмета по избору кандидата и то: Основи економије, Пословна економија (Економика предузећа), Национална економија, Статистика, Рачуноводство,  Основи филозофије, Основи социологије и Математика.

Редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.

 

Пријављивање кандидата: 20-22. јун 2018. године, у просторијама Факултета, од 9.00 до 14.00 часова

Документа потребна за пријављивање (оригинали и фотокопије):

а)  дипломa о положеном завршном, односно матурском испиту,

б)  сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,

в)  извод из матичне књиге рођених са уписаним ЈМБГ,

г)  попуњен образац конкурсне пријаве (образац кандидати добијају на Факултету),

д)  доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита
(кандидати плаћају Факултету накнаду трошкова полагања пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Факултета број: 840 – 570666 – 83. Приликом попуњавања налога за уплату кандидати НЕ МОРАЈУ попунити поље Позив на број, а уколико желе могу уписати бр. личне карте или ЈМБГ).

Оригинална документа се дају на увид, а фотокопије свих докумената Факултет задржава.

Фотокопије не морају бити оверене.


Полагање пријемног испита: четвртак, 28. јун 2018. године, у 11,00 часова, у просторијама Факултета

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита са собом понесу: број пријаве на конкурс, личну карту или пасош и хемијску оловку.

Потребно је да кандидати дођу на Факултет 30 минута пре початка пријемног испита.

 

Објављивање ПРЕЛИМИНАРНЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ ранг листе: најкасније 29. јуна 2018. године у 15,00 сати (огласна табла и сајт Факултета).

Приговор на место на прелиминарној ранг листи кандидати могу поднети најкасније 3 дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе.

 

Објављивање КОНАЧНЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ ранг листе: најкасније до 3. јула 2018. године у 15,00 сати.

 

УПИС СТУДЕНАТА: Упис студената који су стекли право школовања на терет буџета обавиће се 4. и 5. јула 2018. године у времену од 8,00 до 14,00 сати, а упис самофинансирајућих студената обавиће се од 4. до 9. јула 2018. године у времену од 8,00 до 14,00 сати.

Школарина за студенте који сами сносе трошкове студија износи 88.000,00 динара.

Претрага