ПEР102 Макроменаџмент

Despotović Z. Danijela

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, II semestar, Moduli: Makroekonomija, Upravljanje poslovanjem i Računovodstvo i poslovne finansije

13

Izučavanje najznačajnijih koncepcija, ciljeva i instrumenata makroekonomskog menadžmenta u različitim fazama privredne konjunkture, sa posebnim akcentom na fazu krize i depresije.

Omogućavanje kandidatima da, na osnovu stečenih znanja iz oblasti makroekonomskog menadžmenta, samostalno istražuju relevantne faktore koji utiču na upravljanje makroekonomskim procesima i rešavaju najznačajnije makroekonomske probleme.

 • Koncept makromenadžmenta
 • Država kao subjekt makromenadžmenta
 • Uloga ekonomskih modela u koncipiranju makromenadžmenta
 • Karakteristike makromenadžmenta u ekonomiji znanja
 • Glavni zadaci makromenadžmenta
 • Konkurentski makromenadžment
 • Kooperativni makromenadžment
 • Mesto partnerstava javnog i privatnog sektora u vođenju makromenadžmenta
 • Uloga makromenadžmeta u operacionalizaciji i realizaciji koncepta održivog razvoja
 • Makromenadžment u uslovima ekonomske krize globalnog karaktera
 1. Burda, M., Viploš, Č., Makroekonomija, CID, Beograd, 2012.
 2. Blanšar, O., Makroekonomija,CID, Beograd, 2012.
 3. Stiglitz, J., Ekonomija javnog sektora, Ekonomski fakultet, Beograd, 2013.
 4. Romer, D., Advanced Macroeconomics, 4th edition, Mc Graw Hill, 2012.

Broj časova  aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja, prezentacije istraživačkih rezultata

Seminarski rad i usmeni ispit

Претрага