ПФИ102 Банкарски менаџмент

Vuksanović R. Emilija

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, II semestar, Moduli: Makroekonomija, Upravljanje poslovanjem i Računovodstvo i poslovne finansije

13

Viši nivo razumevanja problema funkcionisanja savremenog bankarstva.

Osposobljavanje studenata za praktično uključivanje u poslove upravljanja bankarskim poslovanjem.

 1. Kapital i depozitni potencijal banke
 2. Definisanje i merenje rizika kod banaka
 3. Upravljanje rizicima u bankama
 4. Regulatorni okvir za upravljanje rizicima u bankama u Srbiji
 5. Upravljanje kapitalom u bankama
 6. Analiza prinosa kod banaka
 1. Dr Đorđe Đukić, Upravljanje rizicima i kapitalom u bankama, Beograd, 2007.
 2. Dr Milutin Ćirović, Bankarstvo, 3. izdanje, Naučno društvo Srbije, Beograd, 2007.
 3. Dr Emilija Vuksanović, objavljeni radovi iz područja bankarskog menadžmenta u domaćim časopisima

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja, diskusije, studije slučajeva, itd.

Usmeni ispit

 

Претрага