Документација за упис у прву годину докторских академских студија 2018/2019.

КАНДИДАТИ КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО НА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ AKАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПОДНОСЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

 1. Диплома/уверење о завршеним студијама претходног степена – оргинал на увид;
 2. Два обрасца ШВ-20, попуњена штампаним словима ћириличног писма (купују се у књижари Факултета);
 3. Индекс (купује се у књижари Факултета);
 4. Изјава за изборне предмете (добија се у канцеларији за докторске студије);
 5. Три фотографије формата 3,5х4,5цм;
 6. Уплатница као доказ о уплати школарине.

                 Жиро рачун факултета: 840-570666-83

Напомена: Приликом уплате 1. рате школарине не наводити ништа као позив на број.

Школарина за упис се може платити у целости или у осам рата, и то:

 • Прва рата: 36.000,00 дин. приликом уписа
 • Друга рата: 12.000,00 дин. до 15.01.2019. год.
 • Трећа рата: 12.000,00 дин. до 15.02.2019. год.
 • Четврта рата: 12.000,00 дин. до 15.03.2019. год.
 • Пета рата: 12.000,00 дин. до  15.04.2019. год.
 • Шеста рата: 12.000,00 дин. до 15.05.2019. год.
 • Седма рата: 12.000,00 дин. до 15.06.2019. год.
 • Осма рата: 12.000,00 дин. до 15.07.2019. год.

Упис студената који су стекли право на упис у II конкурсном року реализоваће се 06.12.2018. године, од 12 до 14 часова.  За кандидате који се не упишу у назначеном року сматраће се да су одустали од уписа.

Претрага