Studentske organizacije

Studentske organizacije, kao nosioci procesa studentskog organizovanja, predstavljaju bitan deo svake visokoškolske ustanove. Kompetentan nastavnički kadar, adekvatna tehnička opremljenost fakulteta i redovnost nastave, doprinose stvaranju imidža jednog uspešnog fakulteta. Uspešan fakultet podrazumeva i uspešne studente, koji se dokazuju, ne samo u učenju i dobrim nastavnim rezultatima, već i u sportskim dostignućima, kroz zabavne i kulturne sadržaje, u druženju sa kolegama na sopstvenom fakultetu i drugim bliskim fakultetima. Za sve ove aspekte studentskog života, naročitu odgovornost nose studentske organizacije.


Studentsko organizovanje je na naš fakultet stiglo praktično, sa osnivanjem fakulteta. Istorijat fakulteta sadrži i istorijat studentskog organizovanja, koje je pola veka oblikovala društveni život studenata. Studentske organizacije su nastajale i nestajale na našem fakultetu, u skladu sa društvenim tokovima. Samim tim, i sadržaji kojima su se organizacije bavile, u mnogome su varirali od jednog do drugog vremena.

Čim je 1960. otvoreno odeljenje Ekonomskog fakulteta iz Beograda u Kragujevcu, krenulo se u prve oblike studentskog organizovanja. U skladu sa duhom vremena, na našem fakultetu osnovan je Savez studenata odeljenja. Savez je imao svoja udruženja na svakoj od godina studija, koja su se bavila pitanjima i problemima, za koja su studenti bili zainteresovani, i svaka godina je imala svoje rukovodstvo. Savez je držao redovnu godišnju skupštinu, na kojoj bi sumirao rezultate postignute tokom godine, ali je bilo moguće sazvati i vanredne skupštine povodom nekih novih događanja. Skupština je birala i Izvršni odbor, koji je vodio rad saveza, a takođe i više komisija, koje su se bavile određenim resorima studentskog života. U okviru komisija, radio je i odbor Crvenog krsta, ali i Ferijalni savez, koji se bavio pitanjima smeštaja u studentski dom, pa čak i odbor AIESEC-a. To pokazuje da je od samog osnovanja, studentski život na Fakultetu, bio okrenut "hvatanju" koraka sa modernom praksom.

Nastojalo se, da se što više studenata uključi u razne aspekte organizovanja. Na međufakultetskom nivou, Savez je bio deo Saveza studenata fakulteta i viših škola, a članovi Saveza nalazili su se na funkcijama i u Komitetu Saveza komunista fakulteta i viših škola.

Kao posledica promena 1972. koje su za cilj imale sprečavanje političkog karijerizma na fakultetima, i uključivanje većeg broja pojedinaca u rad Saveza studenata, došlo je do nastojanja da se integrišu Savez studenata i Savez omladine, jer je njihova nesaradnja identifikovana kao jedan od uzročnika problema. Tako se, krajem 1974. na našem fakultetu, kao izraz aktuelnih društvenih tokova, formirao Savez socijalističke omladine. Najviši organ ovog studentskog tela bilo je Savetovanje SSO, a kasnije i Konferencija SSO, koji su birali svoje predsedništvo. Dve godine kasnije, stvorena je Univerzitetska konferencija SSO, koja je bila rukovodeći organ studentskog života na Univerzitetu. U početku je članstvo u Savezu socijalističke omladine bila čast, koju su dobijali samo afirmisani studenti, bilo da se radilo o najboljim studentima, bilo o onima koji su se ranije pokazali u radu raznih sekcija i komisija Saveza studenata, ili sportskim rezultatima. Kasnije se, međutim, pristupilo omasovljavanju članstva, pa su praktično svi redovni studenti postali i članovi SSO. Rad na raznim studentskim pitanjima ponovo je organizovan, kroz različite komisije.

Tokom 1973. pokrenut je i prvi studentski časopis Fakulteta, pod nazivom „Acta Iuvenum“. Takođe, vredi pomenuti, da je u to vreme, nastupao fakultetski rukometni tim „Student“, i da je postigao veliki uspeh igranjem u srpskoj ligi (treća liga Jugoslavije). Ovo ime će se susresti kasnije i kod drugih sportskih klubova Fakulteta.


Fakultet, i studentske organizacije, bile su sastavni deo jednog društvenog sistema, čiju su sudbinu delile. Devedesete godine prošlog veka donele su velike potrese u svim sferama života, praćene raspadom države, građanskim ratom u jednom njenom delu i ekonomskom blokadom i velikim potresima u drugom delu.

Negde pred početak XXI veka, politička napetost u Srbiji dostigla je vrhunac. Fakulteti, i studentske organizacije, neretko bivaju poprišta političkih obračuna (to su događaji kojih se svi nerado sećaju). Dok su Savezi studenata na fakultetima mahom bili lojalni tadašnjoj vlasti, 1998. osnovana je Studentska unija Srbije, međufakultetska organizacija, koja je težila da na što većem broju fakulteta osnuje svoje organizacije, koje su bile, uglavnom, opoziciono nastrojena. Zaokret u životu studentskih organizacija, dali su septembarski izbori, i 5. oktobar 2000. Promena vlasti, praćena je jačanjem Studentske unije Srbije na svim fakultetima. U tom svetlu, osniva se Studentska organizacija ekonomskog fakulteta, prva studentska organizacija modernog, „sindikalnog“ tipa na našem fakultetu. Na temeljima ove organizacije nastaće SUEK, Studentska unija ekonomije Kragujevca, danas najstarija postojeća organizacija. Ovde, po drugi put, srećemo fakultetski tim pod imenom „Student“. Reč je ovog puta o šahovskom timu, koji se takmičio u drugoj ligi, i kome je najveće dostignuće bilo 8. mesto na Kupu Srbije.

Danas na našem Fakultetu postoje 2 organizacije: Studentska unija ekonomije Kragujevca – SUEK i Udruženje studenata ekonomskog fakulteta - USEF. Na Ekonomskom fakultetu je kancelarija AIESEC - međunarodne studentske organizacije. Klub „Aktiva“ je osnovan 30. juna 2011. godine na inicijativu studenata i asistenata sa modula Računovodstvo i poslovne finansije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Udruženje MLADIH MENADŽERA KRAGUJEVAC je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 21.04.2009. na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti  - Konsaltinga i menadžmenta.

Studentska Unija Ekonomije Kragujevac

Udruženje Studenata Ekonomskog Fakulteta

AIESEC

Aktiva

Udruženje mladih menadžera Kragujevac

AEGEE

U okviru organizovanog studentskog života, na Fakultetu su studenti aktivno uključeni u veliki broj sportskih klubova. O izuzetnim rezultatima postignutim na različitim takmičenjima, kao što su: Ekonomijada, Kup rektora, Univerzitetska liga, svedoče brojni osvojeni pehari.

 

Moodle E-Learning