Dr Gordana Milovanović je rođena 30.12.1958. godine u Kragujevcu. Osnovnu školu i Prvu Kragujevačku gimnaziju je završila sa odličnim uspehom, kao nosilac diplome Vuk Karadžić. Ekonomski fakultet u Kragujevcu upisala je 1978.godine i diplomirala 13.07.1981.godine sa prosečnom ocenom 9,31 i ocenom 10 na diplomskom radu.
Poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer Međunarodna ekonomija, upisala je školske 1981/1982.godine. Sve ispite predviđene nastavnim planom položila je do 1983.godine sa prosečnom ocenom 9,88. Magistarsku tezu, pod  naslovom «Karakteristične promene u cikličnom kretanju svetske privrede u posleratnom periodu» odbranila je 30.juna 1987.godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod naslovom «Perspektive robne razmene zemlja članica bivšeg SEV-a» odbranila je 02.02.1995.godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.
Na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu radi od 1983.godine, kao asistent na predmetima Međunarodni ekonomski odnosi, Ekonomika spoljne trgovine, Organizacija i poslovanje u spoljnoj trgovini.  U zvanje docenta za predmet « Organizacija i poslovanje u spoljnoj trgovini» izabrana je 1995.godine. Od školske 1999/2000.godine je izvodila nastavu i iz predmeta «Menadžment u spoljnoj trgovini». U zvanje vanrednog profesora za predmete « Menadžment u spoljnoj trgovini» i «Organizacija i poslovanje u spoljnoj trgovini» izabrana je 2002.godine.
U cilju naučno-stručnog usavršavanja boravila je na Londonskoj školi ekonomskih i političkih nauka (LSE) 1989. godine i u Institutu za međunarodna ekonomska i politička istraživanja u Moskvi, šk. 1991/1992.godine, kao stipendista sovjetske, odnosno ruske  Vlade.
Učestvovala je u izradi projekata u oblasti fundamentalnih istraživanja koja je finansirala Vlada Srbije. Od 1995.godine je vanredni član Naučnog društva ekonomista. Član je «Zadužbine Andrejević» u Beogradu.