Srdjan M. Djindjić je rodjen 08.08.1961. godine u Skoplju. Osnovnu školu i Prvu kragujevačku gimnaziju završio je u Kragujevcu. Ekonomski fakultet u Kragujevcu završio je 1986. godine. Poslediplomske studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer: Politika privrednog razvoja, odsek: Privredni razvoj. Magistraski rad pod naslovom Osnovni faktori i pravci strukturnih promena u industriji Srbije odbranio je 06.04. 1993. godine, na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod naslovom Komparativna analiza poreskih sistema sa osvrtom na privredni razvoj odbranio je 16.02.2001., na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu.

Od 25.06.1986. radi na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu kao asistent-pripravnik, od 11.01.1994. kao asistent, a od 09.07.2001. kao docent. Na osnovnim studijama Fakulteta bio je angažovan na nastavnim predmetima Ekonomika industrije, Industrijski menadžment, Fiskalni menadžment i Javne finansije, a na poslediplomskim studijama Fakulteta na nastavnom predmetu Komparativni poreski sistemi. Sada izvodi nastavu na osnovnim akademskim studijama Fakulteta na predmetu Javne finansije, na master akademskim studijama na predmetu Komparativni poreski sistemi, a na doktorskim studijama na predmetu Medjunarodno poresko planiranje.

Osnovne oblasti naučno-istraživačkog rada su: javne finansije, poreski sistem i poreska politika, medjunarodno oporezivanje i poresko planiranje, fiskalni menadžment.

Objavio je autorsku knjigu, veći broj naučno-stručnih radova i poglavlja u monografijama. Ucestvovao je na instruktivnim seminarima, naučnim konferencijama i kongresima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Učestvovao je kao istraživač na projektima koje finansira vlada Republike Srbije (1991. – 1995., 1996. – 2000., 2002. – 2005., 2011. – 2014.), bio član je Republičke fondacije za razvoj naucnog i umetnickog podmlatka i član Saveta Fakulteta. Sada je član redakcijskog odbora časopisa Ekonomski horizonti, čiji je izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu.