Gordana Ž. Radosavljević je rođena 21.09.1961. god. u Masloševu. Gimnaziju je završila kao nosilac Vukove diplome. Ekonomski fakultet u Kragujevcu upisala je 1980. god. i diplomirala 1984. god. sa prosečnom ocenom 8,94. Poslediplomske studije na smeru Poslovna ekonomija,  završila je  na Ekonomskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,50, a magistarsku tezu pod nazivom "Istraživanje tržišta mesnih prerađevina" odbranila je 1992. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom Projektovanje informacionog sistema za strategijsko upravljanje trgovinskim preduzećem, odbranila je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2000. godine.

Na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu izabrana je za asistenta pripravnika   1987. godine  na nastavnom predmetu Istraživanje tržišta. U zvanje docenta na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu izabrana je 2001. god., na nastavnim predmetima Ekonomika i organizacija trgovinskih preduzeća i Poslovanje turističkih i ugostiteljskih organizacija. U zvanje vanrednog profesora izabrana je 2007. godine, a u zvanje redovnog profesora izabrana je  2013. god. za užu naučnu oblast Menadžment i poslovna ekonomija – nastavni predmeti Ekonomika i organizacija trgovinskih preduzeća i Menadžment u turizmu i hotelijerstvu. Na master akademskim studijama angažovana je na nastavnom predmetu Menadžment hotelskih preduzeća, a na doktorskim studijama na nastavnom predmetu Strategijski menadžment u turizmu.

Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu bila je angažovana  u dopunskom radu na nastavnom predmetu Menadžment preduzeća u turizmu i hotelijerstvu od  2005. do 2012.  godine.  U cilju naučno stručnog usavršavanja boravila je na: Academy of Economics, Cracow, Poland; University of Information Technology and Management, Rzeszow, Poland; Faculty of Economics University of Udine, Italia; University of Economics and Business Administration, Viena, Austria, Faculty of Management Comenius University, Bratislava, Slovak Republic.

Učesnik je projekta osnovnih istraživanja koje finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije: Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci (PIBAS) Ev.br. III 41010, Potprojekat br. 5: Menadžment i marketing istraživanja kao podrška realizaciji interdisciplinarnih projekata  (2011-2014). Govori i služi se engleskim i ruskim jezikom.