Rođena je 03.10.1963. godine u Užičkoj Požegi. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završila je u Kragujevcu. Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu završila je 1987. godine sa prosečnom ocenom 9,42. Tokom studija, više puta je nagrađivana kao najbolji student generacije. U zvanje asistenta-pripravnika, na nastavnom predmetu  Teorija i analiza bilansa izabrana je 1988. godiine.
Završila je poslediplomske studije, kurs Poslovna ekonomija, smer Finansijsko računovodstvena analiza, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ispite položila sa prosečnom ocenom 9,50. Magistarsku tezu pod naslovom Metodološki problemi sastavljanja i čitanja izveštaja o tokovima kapitala odbranila je 1992. godine.
U zvanje asistenta izabrana je 1994. Izvodila je vežbe i na nastavnom predmetu Kontrola i revizija.
Doktorsku disertaciju pod naslovom Uloga eksternog revizora u okruženju odbranila je 2000. godine. U zvanje docenata na nastavnom predmetu Kontrola i revizija izabrana je 2000. godine. Izvodila je nastavu i na nastavnom predmetu Specijalna knjigovodstva i Računovodstvo finansijskih organizacija. U zvanje vanrednog profesora, na predmetu Revizija finansijskih izveštaja, izabrana je 2007. godine i u isto zvanje reizabrana 2012. godine. Bila je mentor ili član komisije za ocenu i odbranu više master radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija.
Ima preko 50 objavljenih naučnih i stručnih radova. Učesnik je više projekata u oblasti osnovnih istraživanja u organizaciji Ministarstva za nauku i tehnologiju. Područje primenjenih istraživanja i stručnog rada obuhvata aktuelnu problematiku obavljanja profesionalne prakse u oblasti revizije finansijskih izveštaja preduzeća i revizije projekata. Kao rukovodilac tima obavljala je revizije finansijskih izveštaja 5 preduzeća  u RS što je rezultiralo sastavljanjem 15 revizorskih izveštaja (u periodu od 2000. – 2005. godine). Učestvovala je u revizijama preko 50 projekata doniranih iz EU (u periodu od 2006. – 2013. godine). Član je Naučnog društva ekonomista Srbije, Saveza ekonomista Srbije, Saveza računovođa i revizora Srbije i Međunarodne federacije računovođa. Poseduje sertifikat ovlašćenog revizora. Član je redakcije časopisa Revizor i redaktor tematskog zbornika u izdanju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.
Služi se engleskim i ruskim jezikom.