Dr Danijela Despotovic je rodjena 13. juna 1967. godine u Kragujevcu.
Osnovnu školu "Radoje Domanović" završila je u Kragujevcu sa odličnim uspehom.
Srednje obrazovanje, prve dve godine Prve kragujevačke gimnazije
a potom, druge dve godine Ekonomske škole, završila je sa odličnim uspehom
 nosilac je diplome "Vuk Karadžić".
Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu,
smer Marketing, završila je sa prosečnom ocenom 9,29.

* * *

Poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,
obrazovni profil Politika privrednog razvoja, završila je sa prosečnom ocenom 9,75.
Magistarsku tezu pod naslovom
"Budžetski deficit - teorijske kontroverze između kejnzijanske i monetarističke škole" odbranila je 1997. godine.
Na osnovu izuzetnih rezultata u školovanju bila je korisnik stipendije
Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije u okviru
Programa podsticanja mladih istraživača.
Doktorsku disertaciju pod nazivom
"Privredni razvoj Republike Srbije u uslovima tranzicije sa posebnim osvrtom na ulogu fiskalne politike",
odbranila je na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu 2010. godine.

* * *

Zaposlena je na Ekonomskom fakultetu
Univerziteta u Kragujevcu od 1991. godine
kada je izabrana u zvanje asistenta-pripravnika na predmetu Javne i monetarne finansije.
U zvanje asistenta na istom predmetu izabrana je 1998. godine.
Izabrana je 2005. u zvanje asistenta na predmetu
Makroekonomski modeli u odlučivanju.
Izvodila je vežbe i iz nastavnog predmeta Osnovi makroekonomije.
U zvanje docent izabrana je 2010. godine za užu naučnu oblast
Opšta ekonomija i privredni razvoj – nastavni predmet Makroekonomski modeli u odlučivanju.
Odlukom Nastavno-naučnog veća, od 2010. godine,
određena je za izvodjenje nastave na nastavnom predmetu Teorija i analiza ekonomske politike.

* * *

U radu koristi Windows/Office aplikacije i poseduje ECDL sertifikat.
U svom naučnom radu koristi literaturu na engleskom i ruskom jeziku.