Rođena je 18.12.1970. godine u Paraćinu. Osnovnu i Srednju ekonomsku školu završila je kao dvostruki nosilac diplome Vuk Karadžić i đak generacije. Ekonomski fakultet u Kragujevcu, smer Marketing, upisala je školske1989/90. godine i diplomirala februara 1994. godine  sa prosečnom ocenom 9,18, kao student generacije smera Marketing. Za postignut uspeh u toku studija više puta je nagrađivana od strane Fakulteta, a dobitnik je i Univerzitetske diplome i nagrade koja se dodeljuje studentima sa najvišom prosečnom ocenom.

Poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, magistarski kurs Menadžment, obrazovni profil Menadžment i organizacija, završila je sa prosečnom ocenom 10. Dobila je (1997) nagradu Vlade Republike Srbije, kao jedan od najboljih poslediplomaca u Republici Srbiji. Magistarsku tezu pod naslovom Organizaciona transformacija preduzeća kroz reinženjering odbranila je 1999. godine.

U zvanje asistenta-pripravnika na predmetu Organizacija preduzeća, birana je 1995. a 2000. godine izabrana je u zvanje asistenta na istom predmetu.

Doktorsku disertaciju pod naslovom Liderstvo u organizacionim promenama preduzećaodbranila je 12.januara 2006. U zvanje docenta na nastavnom predmetu Organizacija preduzeća izabrana je 12.6. 2006. Iste godine angažovana je za izvođenje nastave i na predmetu Upravljanje ljudskim resursima. Na diplomskim akademskim studijama angažovana je za izvođenje nastave na predmetu Organizaciono ponašanje, a na doktorskim studijama na predmetu Teorija liderstva.

U zvanje vanrednog profesora izabrana je 20.02.2013. godine.

U dva navrata obavljala je dužnost prodekana za međunarodnu i međufakultetsku saradnju, a bila je sekretar Katedre za poslovnu ekonomiju, i u dva mandata član Saveta Ekonomskog fakulteta.

Učesnik je projekata osnovnih istraživanja koje finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.

U cilju naučnog i stručnog usavršavanja boravila je na London Business School u Velikoj Britaniji, na Macedonia University u Grčkoj, Academy of Economics, Cracow i na University of Technology and Life Science u Poljskoj.

Govori engleski i ruski jezik.

 Udata je i ima dvoje dece.