Rođen je 4.05.1971. u Kragujevcu. Osnovnu školu i Srednju ekonomsku školu završio je u Kragujevcu kao nosilac Vukove diplome. Proglašen je za đaka generacije.
Osnovne studije Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, smer Marketing, završio je 1996.
Poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, magistarski kurs Menadžment, obrazovni smer Marketing, završio je sa prosečnom ocenom 9,89.
Magistarsku tezu pod naslovom Uticaj kulturnog okruženja na međunarodne marketing aktivnosti i Doktorsku disertaciju pod naslovom Strategije nastupa preduzeća na međunarodnom tržištu odbranio je na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu.

Na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu radi od 1998. Na osnovnim akademskim studijama izvodi nastavu na nastavnim predmetima Međunarodni marketing, Međunarodno poslovanje i Menadžment i marketing u trgovini. Na master studijama izvodi nastavu na nastavnim predmetima Međunarodno poslovanje preduzeća i Globalni marketing, a na doktorskim na nastavnim predmetima Međunarodni marketing u globalnom okruženju i Upravljanje međunarodnim poslovanjem preduzeća.
Osnovne oblasti naučno-istraživačkog rada su međunarodni marketing i međunarodno poslovanje, a u okviru toga intenzivno istražuje kulturalno okruženje, međunarodnu marketing komunikaciju i oblike internacionalizacije predzeća.