Dragana Rejman Petrović je rođena 12.01.1978. u Kotoru, Crna Gora. Osnovnu školu je završila u Herceg-Novom, a Ekonomsku školu u Kragujevcu. Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, kao docent na predmetu Informacioni sistemi. Oblasti njenog istraživačkog interesovanja su relevantne teme iz oblasti poslovnih informacionih sistema, upravljanja lancima snabdevanja, upravljanja procesima i operativnog menadžmenta.