Rođena je 02.03.1978. godine u Sarajevu. Osnovnu školu završila je 1992. godine u Sarajevu sa odličnim uspehom. Srednju Ekonomsku školu smer komercijalni tehničar završila je u Zvorniku kao nosilac Vukove diplome 1997. godine.
Po završetku srednje škole upisala je Ekonomski fakultet u Kragujevcu i završila studije na smeru Finansije i računovodstvo sa prosečnom ocenom u toku studija 9,42. Diplomski rad na temu "Revizija finansijskih izveštaja organizacije za osiguranje AD «Takovo» Kragujevac" radila je iz predmeta Kontrola i revizija i diplomirala 17.06.2002. godine sa ocenom 10. U toku studiranja bila je više puta nagrađivana povodom dana Univerziteta.
Poslediplomske studije na magistarskom kursu Finansijsko-računovodstvena analiza upisala je školske 2002./2003. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao student čije se školovanje finansira iz budžeta. Ispite predviđene nastavnim planom poslediplomskih studija položila je zaključno sa februarom 2004. godine sa prosečnom ocenom 9,45.
Magistarsku tezu pod naslovom "Uzorkovanje i testiranje u procesu revizije finansijskih izveštaja" odbranila je 23.02.2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. U dosadašnjem radu objavila je više radova u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja. Učesnik je i autor referata (2013. god.) na Simpozijumu Saveza računovođa i revizora Srbije 2005. - 2013. godine.
Doktorsku disertaciju pod naslovom „Eksterna revizija i kredibilitet finansijskih izveštaja osiguravajućih organizacija“ odbranila je 23.03.2012. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.
Radnu karijeru započela je na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu 02.11.2002. godine izborom u zvanje asistenta pripravnika na predmetu Kontrola i revizija. Jula 2007. godine izabrana je za asistenta na predmetu Kontrola i revizija. Od školske 2008./2009. godine izvodila je vežbe i na predmetu Računovodstvo finansijskih organizacija. Januara 2013. godine izabrana je u zvanje docenta, za užu naučnu oblast Računovodstvo, revizija i poslovne finansije – nastavni predmeti Računovodstvo finansijskih organizacija i Revizija finansijsih izveštaja. Angažovana je na master i doktorskim akademskim studijama Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Pored nastavno-pedagoških aktivnosti, aktivno je učestvovala u radu većeg broja fakultetskih komisija i drugim aktivnostima fakulteta. Od jula 2009. godine član je Nadzornog odbora "Zastava oružje" a.d. Kragujevac kao predstavnik iz računovodstveno-revizorske struke. Služi se engleskim jezikom i koristi MS OFFICE programe u radu na računaru.