Prof. dr Srđan Furtula rođen je 19. maja 1978. godine u Kragujevcu. Osnovne akademske studije na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, smer Opšta ekonomija, završio je 07. marta 2003. godine, sa ocenom 10 (deset) na diplomskom ispitu i prosečnom ocenom u toku studija 8,42 (osam i 42/100). Akademske 2002/03. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, upisao je poslediplomske studije, smer Teorija i politika privrednog razvoja, i sve ispite, predviđene nastavnim planom i programom, položio sa najvišom prosečnom ocenom 10,00. Magistarsku tezu, pod naslovom "Evropska centralna banka – ključna institucija Evropske monetarne unije", odbranio je 26.12.2007. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Uticaj jedinstvene monetarne politike Evropske centralne banke na države Evropske unije“, odbranio je 24.05.2011. godine, takođe na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.
Od 11. juna 2003. godine, zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu u zvanju asistenta-pripravnika, na nastavnom predmetu Monetarne finansije. Odlukom Nastavno-naučnog veća Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, broj 478/8, od 05.03.2008. godine, ponovo je izabran u zvanje asistenta-pripravnika, za užu naučnu oblast Finansije, finansijske institucije i osiguranje – nastavni predmet Monetarne finansije, a odlukom broj 1820/3-v) od 11.07.2008. godine, izabran je u zvanje asistenta, za užu naučnu oblast Finansije, finansijske institucije i osiguranje – nastavni predmet Monetarne finansije. Odlukom Stručnog veća za društveno-humanističke nauke Univerziteta u Kragujevcu, broj 1405/5 od 12.10.2011. godine, donete na osnovu predloga Nastavno-naučnog veća Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, broj 2202/4 od 28.09.2011. godine, izabran je u zvanje docenta za užu naučnu oblast Finansije, finansijske institucije i osiguranje, nastavni predmeti Monetarne finansije i Monetarni sistem Evropske unije. Odlukom Stručnog veća za društveno-humanističke nauke Univerziteta u Kragujevcu, broj IV-02-64/10 od 10.02.2016. godine, donete na osnovu predloga Nastavno-naučnog veća Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, broj 146/3 od 27.01.2016. godine, izabran je u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Finansije, finansijske institucije i osiguranje, nastavni predmeti Monetarne finansije i Monetarni sistem Evropske unije.
Prof. dr Srđan Furtula ostvario je zapažene rezultate u radu sa studentima, što potvrđuju ankete studenata, u kojima je ocenjen vrlodobrim ocenama. U prethodnom periodu uspešno je izvodio časove predavanja i vežbi i učestvovao u izradi diplomskih, završnih i velikog broja seminarskih radova. Prof. dr Srđan Furtula je takođe, bio mentor i član komisija velikog broja master radova na master akademskim studijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.
Pored nastavno-pedagoških aktivnosti, aktivno je učestvovao u radu i/ili predsedavao u većem broju fakultetskih komisija. Prof. dr Srđan Furtula je član Nastavno-naučnog veća i Katedre za finansije, finansijske institucije i osiguranje Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, sekretar Katedre za finansije, finansijske institucije i osiguranje (2006-2014), član Komisije za osnovne i master akademske studije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu (2012/2013), član Komisije za obezbeđenje kvaliteta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu (2012/2013), član komisije za upis studenata na osnovne akademske studije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu (2015), predsednik komisije za upis studenata na osnovne akademske studije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu (2012), predsednik komisije za izradu nacrta Pravilnika Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu, (2012) i član Komisije za kontrolu javnih nabavki, od 2014. godine. U 2012-13. godini obavljao je dužnost prodekana za nastavu na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Rezultate svog dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada objavljivao je u naučnim časopisima i saopštavao na naučnim skupovima.
Trenutno učestvuje u realizaciji naučno-istaživačkog projekta Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, iz programa integralnih i interdisciplinarnih istraživanja, evidencioni broj III42013, ciklus 2011-2015, “Istraživanje kogeneracionih potencijala u komunalnim i industrijskim energanama Republike Srbije i mogućnosti za revitalizaciju postojećih i gradnju novih kogeneracionih postrojenja”.
Poseduje aktivno znanje rada na računaru i engleskog jezika..