Rođen je 27.09.1979. u Kragujevcu, gde je završio osnovnu školu i Prvu kragujevačku gimnaziju kao odličan đak. Ekonomski fakultet u Kragujevcu završio je (2002) sa prosečnom ocenom 8,03. Tokom studija, aktivno je  učestvovao na više međunarodnih seminara i to: KelnStrategija protiv korupcije u procesu tranzicije; Beograd: Privatizacija kao usmerenje liberalne politike; Sofija: Socijalna politika u tranzicionom periodu u Jugoistočnoj Evropi; Gent, Brisel: Ekonomska politika u uslovima globalizacije; i Pitešti: Tranzicioni rezultati i iskustva u Rumuniji.
Organizovao je (2001) seminar za studente Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu na kome su predavanje držali profesori sa Lund University, Švedska i Piteshti University, Rumunija.
Učestvovao je (2003) na trening-seminaru koji je organizovala EU u češkom gradu Brno na temu ''Project cycle management'' i uspešno ga završio.Tokom studija bio je predsednik Studentskog sportskog društva i aktivno učestvovao u organizacijama Ekonomijade.  
Na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu radi od 2003., kao asistent-pripravnik, na predmetu Nacionalna ekonomija.  Poslediplomske studije, smer Teorija i politika privrednog razvoja, na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu završio je sa prosečnom ocenom 9,75. Magistarsku tezu pod naslovom Novi pristup privrednom razvoju nacionalnih ekonomija u uslovima globalizacije odbranio je 2006. U zvanje asistenta na predmetu Nacionalna ekonomija izabran je 2007.
 U Luganu, na Swiss Finance Institue, kao stipendista Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Luganu, završio je (2007) magistarske studije iz oblasti bankarstva i finasija. Nakon položenih ispita, prijavljuje tezu kod prof. Francois Degeorge, poznatog stručnjaka iz oblasti korporativnih finasija i upravljanja. Oblast istraživanja magistarske teze se odnosila na Private Equity i Venture capital investicione fondove. Magistarsku tezu, na Univerzitetu u Luganu, odbranio je 2009.
Doktorirao je na Univerzitetu Singidunum, 16.06.2011.godine, pred komisijom u sastavu: prof. dr Zoran Jeremić, prof. dr Goran Pitić i prof. dr Miroljub Hadžić. U zvanje docent izabran je na Univerzitetu u Kragujevcu, oktobra 2011.godine
 Pored Ekonomskog fakulteta, sarađivao je sa Univerzitetom Singidunum(2008-2012.),  VentureExchange-a, kompanijom sa sedištem u Zagrebu, na projektu analize mogućnosti razvoja alternativnih izvora finansiranja u zemljama Zapadnog Balkana i Centrom za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, na projektu kreiranja spin-off kompanija čiji su vlasnci bili profesori i istraživači Univerziteta.

Od 2012 do 2013.godine doc.dr Nikola Makojević bio je angažovan na IPA projektu '' Program integrisane podrške inovacijama'' sa osnovnim ciljem jačanja inovativnih kapaciteteta nacionalne ekonomije kroz razvoj alternativnih izvora finansiranja privrednih aktivnosti. U 2013.bio je član Radne grupe Ministarstva ekonomije Vlade Republike Srbije za pisanje Zakona o Venture capital fondovima.