Katarina Borisavljević je rođena 1983. godine u Kragujevcu. Osnovne četvorogodišnje studije završila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, na smeru Menadžment, sa prosečnom ocenom 9.70. Proglašena je za studenta generacije i nagrađivana od strane Univerziteta u Kragujevcu za postignute rezultate tokom studiranja.  U završnoj godini studija primala je stipendiju iz Fonda za mlade talente, Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije.

Diplomske akademske studije-master, studijski program Međunarodni menadžment i marketing, završila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa visokom prosečnom ocenom. Završni (master) rad pod naslovom Korporativna društvena odgovornost kao faktor kreiranja konkurentske prednosti odbranila je juna 2008.godine i stekla akademski naziv diplomirani ekonomista-master poslovnog upravljanja. Doktorske studije, studijski program Poslovno upravljanje, upisala je školske 2008/2009 godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i u roku položila sve ispite, ostvarivši prosečnu ocenu 9,89. Uspešno je odbanila doktorsku disertaciju pod naslovom Uticaj marketing odnosa na lojalnost kupaca u turizmu, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, septembra 2016. godine.

U zvanje saradnika u nastavi, za užu naučnu oblast Menadžment i poslovna ekonomija, na nastavnim predmetima Menadžment u turizmu i hotelijerstvu i Ekonomika i organizacija trgovinskih preduzeća, izabrana je 2008. godine, u zvanje asistenta 2010. godine, a u zvanje docenta 2017.godine. Govori i služi se engleskim jezikom (uverenja Instituta za strane jezike u Beogradu i sertifikat King's school iz Oksforda). Poseduje aktivno znanje rada na računaru (ECDL sertifikat). Bila je član Saveta Ekonomskog fakulteta, sekretar katedre Menadžment i poslovnu ekonomiju, a trenutno obavlja funkciju sekretara Komisije za obezbeđenje kvaliteta Fakulteta. Takođe, bila je sekretar i član Organizacionog odbora Konferencija organizovanih na Ekonomskom fakultetu. Do sada je objavila određeni broj radova u naučnim časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja, i učestvovala na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.