Vladan Ivanović je rođen 22.02.1981. godine u Kragujevcu, gde je završio osnovnu školu i Drugu kragujevačku gimnaziju sa odličnim uspehom. Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, smer Opšta ekonomija, završio je, kao student generacije, 07.07.2005. godine, sa prosečnom ocenom 9,76. Poslediplomske studije završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, smer Teorija i politika privrednog razvoja, sa prosečnom ocenom 10,00. Magistarsku tezu pod naslovom „Savremeni koncept javnog sektora i njegove uloge u ostvarivanju stabilnosti i efikasnosti funkcionisanja nacionalne ekonomije“ odbranio je 25.12.2009. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Teorijsko-metodološka analiza institucionalnih faktora ekonomskog rasta – evaluacija tranzicionih ekonomija“ odbranio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta  Kragujevcu 25.04. 2014. godine. 2011. godine prijavio je doktorsku disertaciju na Univerzitetu Hoenhajm (Universität Hohenheim) u Nemačkoj pod naslovom „Mogućnosti transplatacije institucija Socijalno-tržišne privrede u tranzicionim privredama“ (Die Übertragbarkeit der Institutionen der Sozialen Marktwirtschaft auf Transformationsländer). U toku osnovnih i poslediplomskih studija bio je dobitnik brojnih nagrada i stipendija (Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Skupština grada Kragujevca – Fond „Dragoslav Srejović“, Nagrada Kraljevine Norveške, Evropski pokret u Srbiji, Kongres Srpskog Ujedinjenja – Fond „Studenica“, Srpska Narodna Odbrana – Fond „Mihajlo Pupin“, Fondacija „Konrad Adenauer“).

U periodu januar-februar 2006. radio u Ministarstvu finansija Republike Srbije – sektor budžeta, na projektu uvođenja PPB sistema i na poslovima vojnog budžeta. Od 01.02.2006. godine radi na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, prvo u zvanju asistenta-pripravnika na nastavnom predmetu Komparativni ekonomski sistemi, zatim od 2010. godine, u zvanju asistenta na nastavnim predmetima Komparativni ekonomski sistemi i Ekonomija javnog sektora, a od 01. 02. 2016 je izabran za docenta na pomenutim predmetima. Pored rada na predmetima za koji je izabran, izvodio je i vežbe na nastavnim predmetima Istorija ekonomske misli i Makroekonomska analiza.

Tokom studija, u periodu od oktobra 2003. do septembra 2004, obaljao je funkciju studenta prodekana na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Od 11.-29. jula 2005 godine učestvovao i uspešno završio školu „Letnja škola ekonomske politike“ u organizaciji G-17 Instituta kao stipendista Britanskog saveta u Srbiji. Tokom marta 2008. godine pohađao i uspešno završio modul „Legal and Ethical Decisions in Executive Decision-Making“ na Master studijama Univerziteta Njujork u Beogradu (NYB). U periodu 25.-29. jul 2007. izabran i učestvovao je u projektu „1000 mladih lidera Srbije“ organizovanom od strane Narodne kancelarije Predsednika Republike. U periodu jun-avgust 2009. godine pohađao i uspešno završio „International Summer School“ kao stipendista Univerziteta u Oslu. Učestovao na velikom broju stručnih seminara u zemlji (Beograd, Novi Sad, Zlatibor) i inostranstvu (Štutgart, Berlin, Minhen, Bon, Keln, Kenigsvinter, Kalv, Veseling, Manhajm, Kadenabia, Kembridž (SAD)).

Tokom oktobra i novembra 2013. godine, kao stipendista Fondacije Konrad-Adenauer, boravio je na Harvardu (Harvard University) i Tehnološkom Institutu u Masačusetsu (Massachusets Technology Institut) na kojima je obavio istraživanje i pohađao veći broj kurseva (Cultural Economics, Foundations of Justice, Advanced Macroeconomics).

U radu, osim uobličajenih aplikacija, koristi i ekonometrijski softverski paket Stata. Tečno govori i piše engleski i nemački jezik.