Rođen je 18.09.1983. u Kragujevcu. Osnovnu školu i Drugu kragujevačku gimanziju, završio je u Kragujevcu, sa odličnim uspehom. Ekonomski fakultet u Kragujevcu, smer Menadžment, usmerenje Međunarodni menadžment, završio je 2007. sa prosečnom ocenom 9,03. Tokom četvrte godine studija, bio je stipendista Fonda za Mlade talente Vlade Republike Srbije.
Doktorske studije, modul Upravljanje poslovanjem, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, upisao je 2008. Radio je u kompaniji Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, gde je, u okviru preduzeća “Metalac Bojler”, obavljao poslove samostalnog referenta prodaje. U zvanje saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast Statistika i informatika, nastavni predmet Osnovi statistike, izabran je 2009. U zvanje asistenta, za užu naučnu oblast Statistika i informatika, nastavni predmet Osnovi statistike, izabran je 2011. godine. Takođe, tokom školske 2009/2010., 2010/2011., 2011/2012. i 2012/2013., izvodio je vežbe na nastavnom predmetu Upravljanje kvalitetom / Menadžment kvalitetom.
Govori i služi se engleskim jezikom. U cilju naučno-stručnog usavršavanja prisustvovao je (2010. godine) međunarodnoj konferenciji – ICORS 2010 Conference i aktivno učestvovao u radionici – Tutorial workshop on Robustness: Basic Concepts and Applications, održanoj u Pragu.