fbpx

Списак и ценовник центра

Назив

EKONOMSKE DOKTRINE

Година издања

2009.

Аутори

Dr Katarina Stanković

Цена

1.200,00

Назив

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Година издања

2008.

Аутори

Dr Slobodan Malinić

Цена

1.200,00

Назив

NACIONALNA EKONOMIJA

Година издања

2013.

Аутори

Dr Petar Veselinović

Цена

1.250,00

Назив

INFORMACIONI SISTEMI

Година издања

2002.

Аутори

Dr Zora Arsovski

Цена

1.200,00

Назив

INFORMACIONI SISTEMI

Година издања

2008.

Аутори

Dr Zora Arsovski

Цена

1.200,00

Назив

SISTEMSKO MIŠLJENJE, SISTEMSKE METOD.

Година издања

2010.

Аутори

Dr Slavica P. Petrović

Цена

1.600,00

Назив

SISTEMSKI PRISTUP PRIVREDNOM RAZVOJU

Година издања

1998.

Аутори

Dr Ilija Rosić

Dr Ljubomir Madžar

Dr Miroslav Đorđević

Цена

900,00

Назив

OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Година издања

2009

Аутори

Dr Obrad Todorović

Dr Milivoje Pešić

Dr Predrag Mimović

Цена

1.000,00

Назив

TEORIJA Цена – MIKROEKONOMSKE TEME -

Година издања

2008.

Аутори

Dr Ljiljana Maksimović

Цена

1.000,00

Назив

KOMPARATIVNI EKONOMSKI SISTEMI

Година издања

2008.

Аутори

Dr Vlastimir Leković

Цена

1.100,00

Назив

EKONOMIKA PREDUZEĆA

Година издања

2002.

Аутори

Dr Dragana M. Pokrajčić

Цена

780,00

Назив

PRINCIPI EKONOMIJE

Година издања

2004.

Аутори

N. Gregori Mankju

Цена

4.350,00

Назив

MIKROEKONOMIJA

Година издања

2008.

Аутори

Hal R. Varijan

Цена

2.300,00

Назив

PRIVREDNO PRAVO

Година издања

2012.

Аутори

Dr Mirjana Knežević

Цена

1.400,00

Назив

POSLOVNE FINANSIJE

Година издања

2009.

Аутори

Dr Milorad Ivanišević

Цена

1.800,00

Назив

CD IZ OSNOVI STATISTIKE

Година издања

2009.

Аутори

/

Цена

1.350,00

Назив

TURIZAM I EKONOMIJA

Година издања

2009.

Аутори

Dr Svetislav Milenković

Цена

1.100,00

Назив

MEĐUNARODNO POSLOVANJE PREDUZEĆA

U GLOBALNOM OKRUŽENJU

Година издања

2008.

Аутори

Dr Momčilo D. Đorđević

Цена

1.200,00

Назив

MENADŽMENT U TURIZMU

Година издања

2009.

Аутори

Dr Gordana Radosavljević

Цена

1.100,00

Назив

GLOBALIZACIJA I TRANZICIJA

Година издања

2009.

Аутори

Dr Gordana Milovanović

Dr Petar Veselinović

Цена

1.100,00

Назив

OSNOVI MAKROEKONOMIJE

Година издања

2012.

Аутори

Dr Miroslav Đorđević

Dr Saša Obradović

Цена

1.200,00

Назив

ZBIRKA PITANJA I ZADATAKA

- OSNOVI MAKROEKONOMIJE -

Година издања

2012.

Аутори

Dr Saša Obradović

Цена

600,00

Назив

EKONOMSKE TEORIJE O TRŽIŠTU RADA

Година издања

2009.

Аутори

Dr Gordana Marjanović

Цена

1.000,00

Назив

PRIVREDNI RAZVOJ

Година издања

2009.

Аутори

Dr Miroslav Đorđević

Цена

1.000,00

Назив

MAKROEKONOMIJA

Година издања

2009.

Аутори

Dr Slobodan Cvetanović

Dr Miroslav Đorđević

Dr Saša Obradović

Цена

1.200,00

Назив

ELEKTRONSKI SISTEMI PLAĆANJA

Година издања

2009.

Аутори

Dr Emilija Vuksanović

Цена

1.200,00

Назив

INSTITUCIONALNA EKONOMIJA

Година издања

2010.

Аутори

Dr Vlastimir Leković

Цена

1.200,00

Назив

MONETARNI SISTEM EVROPSKE UNIJE

Година издања

2010.

Аутори

Dr Dragana Marković

Dr Srđan Furtula

Цена

1.100,00

Назив

MOGUĆNOST I EFEKTI PRIMENE

Година издања

2010.

Аутори

Dr Violeta M. Domanović

Цена

900,00

Назив

RESURSI U EKONOM. SADAŠ. I BUDUĆ.

Година издања

2011.

Аутори

Dr Svetislav Milenković

Mr Nikola Bošković

Цена

1.800,00

Назив

DEMOGRAFSKA TRANZICIJA I

RAZVOJNA PARADIGMA

Година издања

2011.

Аутори

Dr Saša Obradović

Dr Miroslav Đorđević

Цена

1.000,00

Назив

TEORIJSKO METODOLOŠKE OSNOVE

RASTA I RAZVOJA

Година издања

2011.

Аутори

Dr Miroslav Đorđević

Dr Saša Obradović

Цена

1.000,00

Назив

MEĐUNARODNI MARKETING

Година издања

2005.

Аутори

Dr Momčilo D. Đorđević

Цена

1.500,00

Назив

RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Година издања

2012

Аутори

Dr Slobodan D. Malinić

Dr Vesna Janjić

Цена

900,00

Назив

UVOD U MENADŽMENT

Година издања

2012.

Аутори

Dr Verica Babić

Цена

1.100,00

Назив

MONETARNA EKONOMIJA

Година издања

2012.

Аутори

Dr Dragana Marković

Dr Srđan Furtula

Цена

1.300,00

Назив

EFEKTI TRANZICIJE I PERSPEKTIVE SRBIJE

Година издања

2013.

Аутори

Dr Ljiljana Maksimović

Dr Gordana Marjanović

Dr Saša Obradović

Цена

450,00

Назив

KARAKTERISTIKE, KONCEPTI

I IZAZOVI MENADŽMENTA

U SAVREMENIM USLOVIMA POSLOVANJA

Година издања

2013.

Аутори

Dr Verica Babić

Dr Momčilo Đorđević

Цена

650,00

Назив

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO U FUNKCIJI

PRIVREDNOG RASTA

Година издања

2013.

Аутори

Dr Dragana Marković

Dr Emilija Vuksanović

Dr Radoslav Stefanović

Dr Snežana Ljubisavljević

Цена

650,00

Назив

MATEMATIČKO-STATISTIČKI MODELI I INFORMACIONO-KOMUNKACIONE TEHNOLOG. U FUNKCIJI RAZVOJA SISTEMA

Година издања

2013.

Аутори

Dr Miroslav Drenovak

Dr Zora Arsovski

Dr Vladimir Ranković

Цена

450,00

Назив

INSTITUCIONALNE PROMENE KAO

DETERMINANTA PRIVREDNOG RAZVOJA SRBIJE

Година издања

2010.

Аутори

Dr Vlastimir Leković

Цена

600,00

Назив

MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Година издања

2013.

Аутори

Dr Miloš Todorović

Dr Ivan Marković

Цена

900,00

Назив

ČITANJE BILANSA STANJA

Година издања

2007.

Аутори

Dr Radoslav Stefanović

Цена

1.000,00

Назив

OSNOVI MARKETINGA

Година издања

2006.

Аутори

David Jobber

John Fahy

Цена

1.300,00

Назив

SOCIOLOGIJA

Година издања

2007.

Аутори

Entoni Gidens

Цена

2.600,00

Назив

PRAKTIKUM - TEORIJA Цена

Година издања

2012.

Аутори

Dr Ljiljana Maksimović

Mr Milan Kostić

Цена

400,00

Назив

EKONOMSKE DOKTRINE - testovi, pitanja, dijagramii

Година издања

2013.

Аутори

Dr Gordana Marjanović

Цена

500,00

Назив

MARKETINŠKI ASPEKTI

SATISFAKCIJE I LOJALNOSTI

Година издања

2012.

Аутори

Dr Veljko Marinković

Цена

1.200,00

Назив

PONAŠANJE POTROŠAČA

Година издања

2011.

Аутори

Dr Branko R. Maričić

Цена

2.950,00

Назив

INOSTRANI KAPITAL KAO FAKTOR RAZVOJA

ZEMALJA U TRANZICIJI

Година издања

2008.

Аутори

Dr Verica Babić

Dr Ljiljana Maksimović

Цена

600,00

Назив

INSTITUCIONALNE PROMENE KAO

DETERMINANTA PRIVREDNOG RAZVOJA SRBIJE

Година издања

2012.

Аутори

Dr Vlastimir Leković

Цена

650,00

Назив

INSTITUCIONALNE PROMENE KAO

DETERMINANTA PRIVREDNOG RAZVOJA SRBIJE

Година издања

2013.

Аутори

Dr Vlastimir Leković

Цена

650,00

Назив

INFORMATOR

Година издања

2011.

Аутори

/

Цена

400,00

Назив

INFORMATOR

Година издања

2012.

Аутори

/

Цена

500,00

Назив

INDEKS

Година издања

/

Аутори

/

Цена

600,00

Назив

MEĐUNARODNE MARKETING AKTIVNOSTI – kulturalna dimenzija

Година издања

2015

Аутори

Dr Srđan M. Šapić

Цена

1.000,00

Назив

ANALITIČKI KONTNI PLAN

Година издања

2015

Аутори

Dr Vesna Janjić
Dejan Jovanović

Цена

500,00

Назив

EKONOMIKA POLJOPRIVREDE

Година издања

2015

Аутори

Dr Lela Ristić

Цена

900,00

Назив

EKONOMIKA INDUSTRIJE

Година издања

2015

Аутори

Dr Ljubodrag Savić,
Dr Milan Ilić,
Dr Vladimir Mićić

Цена

1.000,00

Назив

EKONOMIKA PREDUZEĆA

Година издања

2002

Аутори

Dr Dragana M. Pokrajčić

Цена

1.100,00

Назив

INSTITUCIONALNA PROMENE KAO DETERMINANTA PRIVREDNOG RAZVOJA SRBIJE

Година издања

2015

Аутори

Prof. dr Vlastimir Leković, redaktor

Цена

600,00

Назив

UPRAVLJANJE BANKARSKIM KRIZAMA

Година издања

2015

Аутори

Dr Violeta Todorović

Цена

1.000,00

Назив

MENADŽMENT I STRATEGIJA

Година издања

2015

Аутори

Dragan N. Đuričin,
Stevo V. Janošević,
Đorđe M. Kaličanin

Цена

2.960,00

Назив

MEĐUNARODNA MONETARNA INTEGRACIJA

Година издања

2015

Аутори

Nenad Stanišić

Цена

1.000,00

Назив

ULOGA EKSTERNOG OKRUŽENJA

Година издања

2015

Аутори

Dr Snežana Ljubisavljević

Цена

1.000,00

Назив

MARKETING USLUGA

Година издања

2009

Аутори

Dr Saša Veljković

Цена

1.870,00

Назив

MEĐUNARODNI MARKETING

Година издања

2012

Аутори

Dr Branko Rakita

Цена

2.430,00

Назив

MAKROEKONOMSKA ANALIZA

Година издања

2011

Аутори

Dr Miomir Jakšić,
Dr Aleksandra Praščević

Цена

1.720,00

Назив

ORGANIZACIJA

Година издања

2014

Аутори

Mirjana Petković,
Nebojša Janićijević,
Biljana Bogićević Milikić,
Ana Aleksić Mirić

Цена

2.260,00

Назив

MERENJE PERFORMANSI PREDUZEĆA

Година издања

2015

Аутори

Dr Slavica Jovetić

Цена

1.100,00

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага