fbpx

Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу о мерама за време важења ванредног стања

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стан.а на геригорији Републике Србије ("Сл. гласник РС" бр. 29/20) којом је уведено ванредно стање у Републици Србији почев од 15.03.2020. године, Одлуке о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васгштања и образовања, Уредбе о мерама за време ванредног стања ("Сл. гласник РС", бр. 31/2020), Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања ("Сл. гласник РС", бр. 31/2020), Обавештења Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр. 612-00-00457/2020-06 од 17.03.2020. године, члана 97. Статута Универзитета у Крагујевцу (бр. П-01-265/2 од 03.04.2018. године, са изменама и допунама број: 11-01-400/5 од 07.05.2019. године, број: Н-01-400/6 од 07.05.2019. године и број: Н-01-564/3 од 28.06.2019. године), Сенат Универзитета у Крагујевцу, доноси дана 18.03.2020. године

ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА ВРЕМЕ ВАЖЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Члан 1.

Овом одлуком привремено се за време трајања ванредног стања уведеног Одлуком о проглашењу ванредног стања на теригорији Републике Србије ("Сл. гласник РС" бр. 29/20) врши застој свих радњи у:

Поступцима избора у звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Универзитета у Крагујевцу;

Поступцима пријава, израда и одбрана, докторских дисертација односно докторског уметничког пројекта;

Члан 2.

За време ванредног стања уведеног Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије ("Сл. гласник РС" бр. 29/20) не теку рокови у:

Посгупцима избора у звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Универзитета у Крагујевцу (расписивање конкурса, пријављивање на конкурс, формирање комисије, предаја документације, рок за предају извештаја, рок за одржавање приступног предавања, 'рок за увид јавности на извештаје и за писање приговора, рокови за изјављивање приговора на одлуке о избору у звања, као и други рокови предвиђени општим актима којима се регулише поступак избора у звања наставника и сарадника Универзитета у Крагујевцу);

Поступцима пријава, израда и одбрана, докторских дисертација односно докторског уметничког пројекта (рок за формирање комисије, предаја документације, писање свих извештаја, рок за увид јавности на извештаје и за писање приговора, рокови за исправке и допуне докгорске дисертације, рокови за одбрану докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта, рокови за завршетак студија);

Члан 3.

Поукидању ванредног стања уведеног Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије ("Сл. гласник РС" бр. 29/20) сви поступци из члана 1. ове одлуке биће настављени и то од оне фазе поступка у којој се налазе на дан 18.03.2020. године.

Сви рокови из члана 2. настављвају да теку по укидању ванредног стања уведеног Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије ("Сл. гласник РС" бр. 29/20).

Са наставницима и сарадницима којима истиче период избора у звање продужити трајање уговора о раду за време трајања ванредног стања уведеног Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије ("Сл. гласник РС" бр. 29/20), односно за период колико буде трајало ванредно стање.

Свим студентима докторских студија биће продужени рокови за завршетак студија за оно време колико буде трајало ванредно стање.

Члан 4.

Обавезују се факултети у саставу Универзитета у Крагујевцу да седнице органа организују само у изузетним случајевима и то електронским путем уколико то захтевају разлози хитности.

Налаже се факултетима да својим актима размотре могућност застоја и других поступака који су у искључивој надлежности факултета.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном објавлшвања на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

 

О 6 р а з л о ж е њ е

Полазећи од Одлуке о проглашенн/ ванредног стања на територији Републике Србије ("Сл. гласник РС" бр. 29/20) којом је уведено ванредно стање у Рет/блици Србији почев од 15.03.2020. године, Одлуке о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања, Уредбе о мерама за време ванредног стања ("Сл. гласник РС", бр. 31/2020), Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања ("Сл. гласник РС", бр. 31/2020), Обавештења Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 612-00-00457/2020-06 од 17.03.2020. године, а све у циљу спречавања ширења заразе и очувања здравља свих грађана Рет/блике Србије, као и здравственог система, Сенат Универзитета у Крагујевцу је одлучио да се зауставе сви поступци и рокови у поступцима како би се испоштовале све мере Владе Рет/блике Србије и препоруке надлежног Министарства, и истовремеио сачувала правна сигурност наставника и сарадника у очувању њихових права и обавеза.

Сенат Универзитета у Крагујевцу је утврдио да се не може на адекватан начин обезбедити увид јавности извештаја \/ поступиима избора и поступцима пријава, израда и одбрана докторских дисертација односно докторских уметничких пројеката, писања приговора и одговора на приговоре, као и на адекватан начин обезбедити рад комисија за писање извештаја имајући у виду ограничења која су уведена уредбама Владе Републике Србије, као и да се због ограничења у раду државних органа не могу прибавити одговарајући докази који се подносе у поступку избора и да на такав начин кандидати долазе у опасност да не могу благовремено да предају конкурсну документацију.

Поред наведеног на електронским седницама није могуће обезбедити на адекватан начин расправу и дискусију о материјалима везаним за поступке избора и поступке пријава, израда и одбрана докторских дисертација односно докторских уметничких пројеката, као и одлучивање по питањима евентуалних приговора.

Имајући у виду претходно наведено Сенат је донео ову одлуку.

 

Одлуку можете преузети овде.

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага