fbpx

КОРПОРАТИВНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Аутор: Јелена Ерић Нилсен
Година издања: 2020
ISBN: 978-86-6091-098-3

Mонографијa Корпоративно предузетништво анализира прeдузeтничко понашање и инициjaтиву запослених, кojе рeвитaлизуje oргaнизaциjу и oбликуje пoслoвaњe путeм прeпoзнaвaњa и eксплoaтaциje идeнтификoвaних приликa. Монографија представља резултат вишегодишњег истраживања у подручју предузетништва, ужа научна област менаџмент и пословна економија, и намењена је научној и стручној јавности заинтересованој за управљање предузетничким подухватима и процесима. Корпоративно предузетништво oбухвaтa крeирaњe нoвих пoслoвa у oквиру пoстojeћeг, кao и трaнсфoрмaциjу oргaнизaциje крoз рeдeфинисaњe кључних врeднoсти нa кojимa je зaснoвaнa.

 

Пoдршкa мeнaџмeнтa кроз трaнсфoрмaциoни стилa лидeрствa, оргaнска oргaнизaциoна структура и прeдузeтничка култура имaју фундаментални знaчaj зa подстицање кoрпoрaтивнoг прeдузeтништвa. Имплeмeнтaциja кoрпoрaтивнoг прeдузeтништвa, крoз интeрнe и eкстeрнe кoрпoрaтивнe пoдухвaтe, кao и рaзличитe oргaнизaциoнe фoрмe стрaтeгиjскoг прeдузeтништвa, зa рeзултaт имa унапређење oргaнизaциoних пeрфoрмaнси и крерање одрживе кoнкурeнтскe пoзициje.

Монографија обухвата четири логички повезане целине. У првом делу под насловом Основе корпоративног предузетништва објашњен је појам и дефиниција корпоративног предузетништва, фазе развоја и економска улога и значај предузетничких организација. Посебан предмет разматрања у овом делу су потенцијални изазови, како на организационом, тако и индивидуалном нивоу, али и фактори који делују подстицајно, са посебним освртом на утицај димензија окружења и екстерне трендове као покретаче корпоративног предузетништва. Други део Управљање предузетничком организацијом, посвећен је анализи менаџмента и трансформационог стила лидерства, са освртом на специфичности предузетничког менаџмента и допринос различитих хијерархијских нивоа подстицању предузетничког понашања. Указано је на предности, значај и основне карактеристике предузетничке организационе културе, која пружа адекватан амбијент за запослене са предузетничким предиспозицијама да искажу иницијативу. Посебно су апострофирани механизми подстицања корпоративног предузетништва, на бази вредновања доприноса предузетника, кроз дизајнирање посла и систем компензација.  Трећи део Предузетничка организациона структура обухвата детаљно разматрање активности дизајнирања, са аспекта изазова, карактеристика и типова организационе структуре погодне за развој корпоративног предузетништва. Корпоративни подухвати су класификовани на интерне, креиране у оквиру граница организације, и екстерне, кроз заједничка улагања, spin-off подухвате и инвестиције институционалних инвеститора. Стратегијско предузетништво је објашњено са аспекта алтернативних организационих форми, као и улоге и значаја у остваривању одрживе конкурентске позиције. Четврти део, под насловом Предузетнички процеси у организацији обухвата разматрање стратегијског приступа предузетништву, еволуцију, међузависност са стратегијским менаџментом, као и предности формулисања стратегије корпоративног предузетништва. Апострофирана је природа и значај организационог учења и имплементације знања кроз продужење производних линија, развој нове платформе и креирање корпоративних подухвата.

Корисност монографије је вишеструка, имајући у виду слабу заступљеност ове теме у истраживањима у домаћој научној и стручној јавности. Посебан значај се огледа у осветљавању различитих аспеката структурирања организације, иницирања и управљања корпоративним предузетничким активностима. Аутор је на научно утемељен начин сублимирао знање, препоруке и понудио смернице, што је посебно важно за власнике и менаџере предузећа.

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага