60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Студијски програм Економија и пословно управљање

Структурa студиjскoг прoгрaмa

Студијски програм мастер академских студија Економија и пословно управљање, садржи све елементе утврђене законом и одговарајућим општим актима:

1. називе и циљеве студијског програма,
2. врсту студија и исход процеса учења,
3. стручни и академски назив,
4. услове за упис нa студијски програм,
5. листу обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета са оквирним садржајем, 
6. начин извођења студија и потребно време за извођење појединих облика студија,
7. бодовну вредност сваког предмета која је исказана у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ бод).

Садржај студијског програма, правила студирања, права и обавезе студената и друга питања од значаја за извођење студијског програма, штампају се сваке године као посебна публикација, а доступни су и у електронском облику на званичном сајту Факултета. 

Студијски програм мастер академских студија Економија и пословно управљање траје једну годину (2 семестра), има укупно 60 ЕСПБ бодова и припада пољу друштвено-хуманистичких наука, област Економске науке.

Студијски програм мастер академских студија Економија и пословно управљање има десет модула: Економска политика и развој, Међународна економија, Иновације и технолошко предузетништво, Маркетинг, Међународни менаџмент, Менаџмент у јавном сектору, Менаџмент у туризму, Рачуноводство и пословне финансије, Ризик и осигурање и Финансије и банкарство и даје академски назив МАСТЕР ЕКОНОМИСТА.

Услови уписа на студијски програм и други битни елементи студијског програма и режима студија прописани су Статутом Економског факултета у Крагујевцу, Правилником о правилима студија Факултета и Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Крагујевцу.

Метод извођења наставе зависи од типа наставе и обухвата: активну наставу, самостални рад студената, колоквијуме, испите, студијски истраживачки рад, израду завршног мастер рада. Активна настава се остварује путем предавања, вежби, консултација, менторског рада. Настава се остварује кроз стални контакт студената са наставницима и сарадницима. Предавања, вежбе и консултације се одржавају сваке недеље у семестру према утврђеном распореду. Полагање испита и оцењивање студената врши се на начин и по поступку који је утврђен општим актом Економског факултета у Крагујевцу. Изучава се укупно пет наставних предмета од којих су три обавезна, а преостала два, изборна се бирају из корпе изборних предмета чија величина зависи од модула. Предвиђено је да се први семестар састоји од четири наставна предмета, а други од једног наставног предмета и стручне праксе. Након положених испита, студент је у обавези да напише и одбрани мастер рад.

 

Сврха студијског програма 

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности. 

Сврха студијског програма мастер академских студија Економија и пословно управљање је да се, даљим научно-стручним образовањем, студентима омогући продубљивање знања из области: економске политике и развоја, међународне економије, маркетинга, менаџмента, туризма и хотелијерства, рачуноводства и пословних финансија, финансија, банкарства и осигурања у оквиру које се доносе микро и макро економске одлуке значајне за функционисање економског система и економских субјеката; економије раста и развоја; монетарне политике и јавних финансија; институција финансијског тржишта и финансијских инструмената; банкарског пословања и електронског система плаћања. 

Знања стечена на студијском програму Економија и пословно управљање, у оквиру модула Економска политика и развој, Међународна економија, Иновације и технолошко предузетништво, Маркетинг, Међународни менаџмент, Менаџмент у јавном сектору, Менаџмент у туризму, Рачуноводство и пословне финансије, Ризик и осигурање и Финансије и банкарство, студентима пружају могућност да успешно овладају техникама и вештинама за компетентно решавање кључних проблема са којим се суочавају привредни субјекти, банке и друге финансијске установе, државне институције, профитне и непрофитне организације, у којима ће будући мастер економисти бити професионално ангажовани. 

Сврха студијског програма је да, на основу продубљених и унапређених теоријских, методолошких и апликативних сазнања, студенти буду оспособљени за обављање најсложенијих аналитичких, пројектних и управљачких активности у организацијама и институцијама у којима буду радно ангажовани, у сложеним условима глобалних економских процеса и убрзаног технолошког развоја.

Студијски програм мастер aкадемских студија пружа квалитетна фундаментална, теоријско-методолошка, научно-стручна и стручно-апликативна знања за даље научно и стручно усавршавање студената, као и за њихово успешно укључивање у образовни и научни процес докторских академских студија.

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима је сврха студијског програма на мастер академским студијама Економија и пословно управљање у потпуности усклађена.

 

Циљеви студијског програма 

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве. Циљеви студијског програма мастер академских студија Економија и пословно управљање произлазе из основних циљева и задатака Факултета и опредељени су сврхом овог студијског програма. Вештине и специфична знања, која се нуде студијским програмом Економија и пословно управљање, ближе су опредељена једним од десет модула – Економска политика и развој, Међународна економија, Иновације и технолошко предузетништво, Маркетинг, Међународни менаџмент, Менаџмент у јавном сектору, Менаџмент у туризму, Рачуноводство и пословне финансије, Ризик и осигурање и Финансије и банкарство. Циљеви студијског програма су:

  1. Продубљивање теоријских, методолошких и апликативних знања у области економске политике, макроекономије, привредног раста и развоја, институционалне економије, међународних финансија, финансијских институција и инструмената, банкарског и берзанског пословања, рачуноводства, иновација, предузетништва, маркетинга и менаџмента;
  2. Оспособљавање студената за разумевање и даље проучавање кључних отворених питања савремене економске теорије и економске праксе;
  3. Оспособљавање студената за компетентну примену стечених теоријских и апликативних знања у решавању конкретних проблемских ситуација са којим се, у свом функционисању суочавају привредни субјекти, банкарске и финансијске институције, органи државне и локалне управе, у којим ће будући мастер економисти бити радно ангажовани;
  4. Оспособљавање студената мастер академских студија да током студија, а пре свега приликом израде и одбране завршног мастер рада, стекну знања и технике за самостално теоријско и практично сагледавање релевантних проблема савремене економске науке и праксе;
  5. Стицање знања неопходних за наставак школовања студената у оквиру докторских академских студија.

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма мастер академских студија Економија и пословно управљање у потпуности усклађени.

 

Компетенције свршених студената 

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности. 

Студенти који заврше мастер академске студије Економија и пословно управљање поседоваће опште компетенције које се односе на способност: аналитичког расуђивања, планирања и организовања, решавања проблемских ситуација, примене знања у пракси, флексибилног прилагођавања новим ситуацијама, самосталног рада и управљања пројектима. 

Студенти ће поседовати и предметно-специфичне, односно, стручне компетенције које се детаљније специфицирају у оквиру описа исхода учења на модулима у оквиру студијског програма Економија и пословно управљање.

Студенти допуњавају знања стечена на основним академским студијама у циљу примене стечених знања и вештина за решавање конкретних проблема у пословном окружењу на нивоу економских субјеката, као и припреме за даљи научно-истраживачки рад. 

 

Модул Економска политика и развој

Студенти стичу академска знања и практичне вештине које им омогућавају успешно решавање сложених проблема на нивоу предузећа, банака, органа државне и локалне управе и других профитних и непрофитних организација. Стечена специфична знања о функционисању економије у савременим условима пружају компетенције студенту мастер академских студија да активно учествује и доприноси решавању конкретних економских проблема.

Студенти се оспособљавају за самосталну квалитативну и квантитативну анализу раста и развоја националне економије, као и за успешно сагледавање и предвиђање садашњег и будућег кретања домаће привреде. Студенти стичу компетенције за обављање комплексних економских послова у различитим јавним институцијама и приватним предузећима.Студенти се оспособљавају за самостално праћење актуелних теоријских и практичних економских трендова, што представља услов за бављење сложеним аналитичким активностима у раду државних органа, органа локалне самоуправе, за рад на факултетима и научно-истраживачким институтима, као и за даље научно напредовање у оквиру докторских академских студија.

(Презентација PDF)

 

Модул Међународна економија

Студенти стичу академска знања и практичне вештине које им омогућавају успешно решавање сложених проблема из области међународних економских односа, спољнотрговинског и међународног пословања. Студенти се оспособљавају за рад и обављање сложенијих послова у мултинационалним компанијама, домаћим привредним субјектима који послују са иностранством...

Студенти који заврше модул Међународна економија су оспособљени да обављају послове економисте у мултинационалним компанијама, економисте у домаћим компанијама и привредним друштвима на спољнотрговинским пословима, стручног сарадника у органима државне управе и локалне самоуправе итд. 

(Презентација PDF)

 

Модул Иновације и технолошко предузетништво

Студенти стичу академска знања и практичне вештине које им омогућавају успешно сналажење у окружењу које је подложно све динамичнијим и сложенијим променама. Студенти стичу стручне компетенције које им омогућавају препознавање технолошких могућности, односно развој идеја, знања и нових технологија кроз појаву нових производа и услуга на тржишту.

На овај начин, студенти су оспособљени за обављање сложених и креативних послова у предузећима која су спремна да се прилагођавају променама, односно да мењају и иновирају.   

(Презентација PDF)

 

Модул Маркетинг

Поред општих економско-финансијских, статистичко-методолошких и пословно управљачких компетенција, студенти стичу академска знања и практичне вештине које им омогућавају успешно решавање сложенијих ситуација када је у питању организација пословања, вредновање и коришћење разултата истраживања тржишта, продаја, набавка, дистибуција, развој производа, промоција, ситуациона анализа и маркентишко планирање.

На овај начин, студенти су оспособљени и за обављање сложенијих послова у оквиру анализе и планирања маркетиншких активности, продаје, тржишног заступања, комерцијале, развоја производа или бренда, промотивних активности итд. 

(Презентација PDF)

 

Модул Међународни менаџмент

Студенти стичу академска знања и практичне вештине које им омогућавају квалитетно обављање сложенијих послова на међународном нивоу у области стратегијског управљања, управљања људским ресурсима, логистике, планирања,  управљања квалитетом, истраживања тршишта, као и за креативно коришћење савремене информационе и комуникационе технологије.

Студенти који заврше модул Међународни менаџмент, биће оспособљени да обављају послове: планирања, организовања, контроле пословних процеса, управљања људским ресурсима, управљања квалитетом, финансијског менаџмента, управљања међународним пословањем, у профитним и непрофитним организацијама, државним и међународним институцијама итд.

(Презентација PDF)

 

Модул Менаџмент у јавном сектору

Студенти стичу академска знања и практичне вештине које им омогућавају да успешно обављају управљачке и аналитичке послове у јавном сектору. Специфичност јавног сектора захтева посебно проучавање његове организације, менаџмента, финансирања, односа са јавношћу како би студенти стекли неопходна знања за разумевање његове улоге, организације, правне структуре и начина функционисања уопште.

Студенти који заврше модул Менаџмент у јавном сектору биће оспособљени за обављање сложених стручних и руководећих послова у јавном сектору.  

(Презентација PDF)

 

Модул Менаџмент у туризму

Студенти стичу академска знања и практичне вештине које им омогућавају да успешно обављају управљачке и аналитичке послове из области пословне економије, са посебним акцентом на туризам и остале комплементарне делатности, односно сферу креирања туристичког производа, његову промоцију, продају и примену савремене информационо комуникационе технологије у туризму и хотелијерству. 

Студенти који заврше модул Туризам и хотелијерство биће оспособљени за аналитичке, управљачке, истраживачке и практичне послове у предузећима или институцијама које су директно или индиректно везане за област туризма, али и у предузећима других делатности. Стечена знања студентима омогућавају решавање конкретних проблема у управљању хотелским предузећима, туристичким дестинацијама и другим организацијама које су непосредно или посредно везане за област туризма.

(Презентација PDF)

 

Модул Рачуноводство и пословне финансије

Студенти стичу академска знања и практичне вештине које им омогућавају да успешно обављају високостручне послове из области рачуноводства, ревизије, финансијског управљања у свим привредним секторима: финансијски сектор (банке, осигуравајућа друштва, инвестициони и пензиони фондови), профитни сектор (производни, трговачки и услужни привредни субјекти), ревизорске куће, јавни сектор и др.

Студенти који заврше модул Рачуноводство и пословне финансије, биће оспособљени да обављају следеће послове: руковођење пословима рачуноводства и управљачког рачуноводства у привредним и непривредним организацијама; послове интерне ревизије; екстерне ревизије; државне ревизије; доношење финансијских и инвестиционих одлука; инвестиционог саветника; портфолио менаџера; финансијске анализе; процене вредности предузећа и сл.

(Презентација PDF)

 

Модул Ризик и осигурање

Студенти стичу академска знања и практичне вештине које им омогућавају да успешно управљају ризиком приликом обављања пословне делатности, схвате организацију и функционисање тржишта осигурања као и да обављају делатности у институцијама и на тржишту осигурања. Студенти се оспособљавају за рад у осигуравајућим компанијама као и у другим институцијама које дистрибуирају понуде осигурања. 

Студенти који заврше модул Ризик и осигурање оспособљени су да обављају послове: економисте у осигуравајућим друштвима, посредника и заступника у осигурању, актуарске послове, банкарске послове, послове финансијског стручњака у осигуравајућим друштвима, стручног сарадника у поступку обраде и ликвидације штета у осигурању итд.

(Презентација PDF)

 

Модул Финансије и банкарство

Студенти стичу академска знања и практичне вештине које им омогућавају решавање сложенијих проблема из области монетарног система и монетарне политике, банкарског пословања, организације и функционисања финансијског тржишта, берзанског пословања и делатности институционалних инвеститора. Студенти су оспособљени за компетентно теоријско и практично сагледавање кључних релација финансијског и реалног сектора савремене економије. Компетенција студената се манифестује кроз оспособљеност студената за стручно и одговорно управљање релевантним трансакцијама на финансијском тржишту, у циљу успешног пословања субјеката у којима обављају одговорне послове.

Студенти који заврше модул Финансије и банкарство оспособљени су да обављају послове: портфолио менаџера, економисте у међународним финансијским организацијама, актуарске послове, банкарске послове, послове брокера на берзи, финансијског инспектора, финансијског стручњака, стручног сарадника у органима државне управе и локалне самоуправе и сл.

(Презентација PDF)

 

УПИС МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести