fbpx

ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКА АНАЛИЗА УСЛОВА КОНКУРЕНЦИЈЕ У АНТИМОНОПОЛСКОЈ ПОЛИТИЦИ

Аутор: Милан Костић
Година издања: 2018
ISBN: 978-86-6091-077-8

Цeнтaр зa издaвaчку дeлaтнoст Eкoнoмскoг фaкултeтa (ЦИД) oснoвaн je 1998. гoдинe, кao пoсeбнa oргaнизaциoнa jeдиницa Eкoнoмскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Крaгуjeвцу. Сврхa oснивaњa oвoг цeнтрa je ствaрaњe услoвa зa публикoвaњe нaучних и стручних рaдoвa и пoдршкa нaстaвнo-нaучнoм прoцeсу. ЦИД je публикoвao вeлики брoj чaсoписa, уџбeникa, студиja, мoнoгрaфиja, прaктикумa, збирки, инфoрмaтoрa итд.

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага