fbpx

Конкурс за упис студената на Докторске академске студије 2021/22.

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу расписује конкурс за упис студената у I годину докторских академских студија у школској 2021/2022. години на студијски програм ЕКОНОМИЈА, на следећим модулима:

 • Макроекономија
 • Управљање пословањем
 • Рачуноводство и пословне финансије.

Број студената

Економски факултет у Крагујевцу на наведене модуле студијског програма докторских академских студија уписује укупно 30 студента, 10 по модулу:

 • Макроекономија - 10 студенaта
 • Управљање пословањем - 10 студената
 • Рачуноводство и пословне финансије - 10 студената

Услови уписа

Докторске студије може уписати лице које:

 1. Има завршене мастер академске студије са укупно остварених 300 ЕСПБ, са укупном просечном оценом најмање 8,00 на основним академским и мастер академским студијама;
 2. Има стечено високо образовање на основним студијама на факултету у трајању од најмање четири године са просечном оценом најмање 8,00 стечено по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16);
 3. Има стечен академски назив магистра, са укупном просечном оценом најмање 8,00 на основним и магистарским студијама;
 4. Нема укупну просечну оцену најмање 8,00 на претходно завршеним нивоима студија (основним, мастер и магистарским), али има објављена 2 рада из области економских наука, од којих један мора бити из категорије М51, или категорије М21, М21а, М22, М23 или М24.

Пријемни испит

Кандидати који испуњавају услове полажу пријемни испит који се састоји из квалификационог испита (који подразумева полагање два наставна предмета у писаној форми) и интервјуа (на којем се усменим путем проверава мотивисаност и способност кандидата за бављење научно-истраживачким радом на докторским академским студијама).

Кандидатима који су мастер академске студије завршили на Економском факултету у Крагујевцу и конкуришу за упис на докторске студије Факултета, положени испити на мастер студијама, а који се полажу на квалификационом испиту, признају се као положен квалификациони испит.

Квалификациони испит се полаже у писаној форми. Максималан број бодова који се може остварити на тесту из једног предмета на квалификационом испиту је 20 (двадесет). Кандидат је положио квалификациони испит, уколико је из сваког предмета који је изабрао остварио најмање 11 (једанаест) поена. Бодови остварени на квалификационом испиту улазе у обрачун при рангирању кандидата за упис на докторске студије.

 

Редослед кандидата за упис

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу укупног броја бодова остварених по основу: просечне оцене остварене на претходним нивоима студија, дужине студирања и резултата оствареног на пријемном испиту. Максималан број бодова по основу просечних оцена на претходним нивоима студија је 50 (педесет), по основу дужине студирања 20 (двадесет), на квалификационом испиту 40 (четрдесет), а на интервјуу 20 (двадесет).

 

Ранг листа и упис на студије

Комисија за упис на докторске студије саставља прелиминарну ранг листу кандидата за упис и објављује је на интернет страници Факултета, у року од 5 дана од дана спровођења пријемног испита.

Кандидат има право приговора Декану Факултета на резултат објављен на ранг листи у року од три дана од момента објављивања ранг-листе. По приговору кандидата Декан доноси одлуку у року од три дана.

Право уписа стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру укупног броја студента утврђеног за упис на докторске студије Факултета.

 

Упис страних држављана

Страни држављанин може се уписати на студијски програм докторских студија под истим условима као и домаћи држављанин.

Кандидат који је страни држављанин приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареном броју ЕСПБ бодова.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказ:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује,
 • да влада српским језиком.

 

Школарина

Школарина за студенте прве године докторских академских студија износи 120.000,00 динара, а за стране држављане 1.250 евра.

 

Конкурсни рокови и подношење докумената

 • Пријављивање кандидата: од 05.11.2021. године, закључно са 15.11.2021. године.
 • Полагање квалификационог испита: 18.11.2021. године.
 • Интервју са кандидатима: 18.11.2021. године.

Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а, уз пријавни лист и мотивационо писмо, предају оверене фотокопије:

 • извода из матичне књиге рођених,
 • дипломе/уверења о завршеним основним и мастер/магистарским студијама (уколико се на основу њих не може утврдити дужина студирања, потребно је доставити и потврду о дужини студирања),
 • објављених научних радова, импресума часописа/зборника радова у коме су радови публиковани (само за кандидате којима су ови радови услов за пријављивање на конкурс).

Образац пријаве на конкурс и мотивационог писма могу се преузети са интернет адресе Факултета www.ekfak.kg.ac.rs, у секцији Студије – Докторске студије.

Кандидати су дужни да уз пријаву на Конкурс доставе доказ о уплати:

 • у вези са спровођењем конкурса, износ од 4.500,00 динара;
 • у вези са спровођењем пријемног испита, износ од 17.000,00 динара.

Накнаде из претходног става уплаћују се на текући рачун Факултета број 840-570666-83.

Додатна појашњења могу се добити у Канцеларији за докторске академске студије или путем мејла: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Детаљане информације о садржају Студијског програма/Модула налазе се на Интернет адреси Факултета https://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/studije/das/das-upis.

Текст конкурса можете преузети овде.

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага