OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПЕР103 Теорија пословног циклуса и економског раста

Obradović S. Saša

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, II semestar, Moduli: Makroekonomija, Upravljanje poslovanjem i Računovodstvo i poslovne finansije

13

Cilj izučavanja predmeta je da studenti doktorskih studija steknu uvid u kompleksna i vrlo specifično dizajnirana znanja iz makroekonomije. Predmet pokriva analizu i istraživanja na bazi aktuelnih tema iz oblasti savremene makroekonomske teorije i prakse, sa osloncem na tematiku poslovnih ciklusa i ekonomskog rasta.

Na jednoj strani, naglasak je na analitičkom modeliranju, a na drugoj, na integrisanom dinamičkom okviru uloge makroekonomske politike unutar specifičnog ekonomskog okruženja. Standardni alati analize i njihova aplikacija odnose se na prepoznatljive teme poput razmatranja problematike ekonomskog rasta, poslovnog ciklusa, štednje, nezaposlenosti, inflacije, itd., ali je težina i zahtevnost u obradi visoka, što nameće ozbiljan istraživački interes koji moraju imati studenti doktorskih studija.

 • Teorije poslovnih ciklusa;
 • Novac u kratkoročnim i srednjoročnim makroekonomskim modelima;
 • Savršena i nesavršena tržišta rada; nezaposlenost, institucije i politike;
 • Investicije i potrošnja;
 • Inflacija i monetarna politika;
 • Modeliranje međuzavisnosti otvorenih privreda; kratak i dugi rok;
 • Egzogeni rast i empirijske analize konvergencija;
 • Endogeni rast – uticaj  humanog kapitala i razvoja novih tehnologija;
 • Komparativna analitička aplikacija makroekonomskih performansi i politika EU, SAD i Japana

Preporučena literatura
Wendy Carlin and David Soskice, 2005, Macroeconomics: Imperfections, Institutions and Policies, Oxford University Press.
Sorensen, P. and Whitta-Jacobsen, 2005, Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and Business Cycles, McGraw Hill.

Charles Jones,  2002, Introduction to Economic Growth, W W Norton & Co Ltd; 2 Rev. edition.

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja i prezentacije

Seminarski rad i usmeni ispit

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021