OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПЕР205 Економске промене, утицаји и могућности туризма

Milenković R. Svetislav

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, IV semestar, Modul: Makroekonomija

13

Uticaj globalnih ekonomskih odnosa na stalnu promenjljivost turizma, njegove uticaje na razmeštaj i podizanje kvaliteta, kako turističke tražnje, tako i turističke ponude i društveno – ekonomske mogućnosti razvoja turizma u budućnosti. Takođe, cilj ovog predmeta je saznajna moć o turizmu, kao ekonomsko – socijalno – ekološkom indikatoru promena kvaliteta turističkih usluga, korišćenja savremenog tehničko – tehnološkog progresa i vraćanja turizma iz virtuelnog u stvarni svet potrošnje. Konačno, u ciljeve treba ubrojati prilagođavanje svakog makroregiona, svake zemlje i užih prostorno – turističkih celina sa zahtevima Svetske Turističke Organizacije, ostalih međunarodnih turističkih asocijacija i udruženja, kao i zakonskim normativima EU.

Najznačajnija ishodišta proučavanja ovog predmeta su u potpunom identifikovanju i valorizovanju mogućih promena u budućem razvoju svetskog turizma. Drugi ishod je određivanje optimalnih uticaja turizma na sve pore društveno – ekonomskog života i, konačno, u ekonomskom smislu, pronalaženje relevantnih mogućnosti razvoja svetskog turizma u svim delovima sveta.

 • Turistički okviri
 • Shvatanje promena u savremenom turizmu
 • Ekonomske posledice globalnog turizma
 • Uticaj savremenog turizma na životnu sredinu
 • Socijalne posledice razvoja globalnog turizma
 • Održivi razvoj i održivi turizam
 1. Avramoski, M., Ekonomika na turizmot i ugostitelstvo, Fakultet za turizma i ugostitelstvo, Ohrid, 2002.
 2. Jadrešić, V., Turizam u interdisciplinarnoj teoriji i primjeni, Školska knjiga, Zagreb, 2001.  
 3. Milenković, S., Turistička aktivnost u tržišnoj privredi, Vuk Karadžić, Paraćin, 1999.
 4. Milenković, S., Međusobni odnosi turizma i životne sredine, Ekonomski fakultet,    Kragujevac, 2006.
 5. Pearce, D. And Butler, R., Contemporary issues in tourism development, London, 1999.
 6. Sharpley, R. and Tefler, D., Tourism and development – concepts and issues, London, 2001.
 7. Unković, S. i Zečević, B., Ekonomika turizma, Ekonomski fakultet, Beograd, 2007.
 8. Wall, G. and Mathieson, A., Tourism – change, impact and opportunities, Wall and Mathieson, London, 2006.

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Pored klasičnih metoda izvođenja nastave, predviđa se i aktivno učešće studenata u nastavi kroz analizu najznačajnije problematike svetskog turizma, sa akcentom na praktičnu primenu.

 • Usmeni deo ispita - 60 poena
 • Seminarski rad - 40 poena

 

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021