OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПЕР206 Економија одрживог развоја

Mitić R. Gordana

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, IV semestar, Modul: Makroekonomija

13

Sticanje najnovijih saznanja iz oblasti održivog razvoja kao globalno priznatog i prihvaćenog razvojnog koncepta savremenog društva. Cilj je da se studenti upoznaju, kako sa teorijsko-metodološkim aspektima i problemima koncepta održivog razvoja, tako i sa praktičnim dostignućima u smislu primene naučnih saznanja i modela implementiranih u oblasti ekološke politike, od nacionalnog do globalnog nivoa.

Fond znanja upotrebljiv za dalja naučna istraživanja iz oblasti ekonomije životne sredine i ekološkog menadžmenta. Razumevanje koncepta održivog razvoja kao složenog, ali ključnog koncepta razvoja savremenih društava. Integracija ekonomije i ekologije u oblasti novih razvojnih koncepata predstavlja novu istraživačku oblast, kako sa makro, tako i mikro aspekta u oblasti ekonomskih istraživanja.

 1. Ekološke granice ekonomije: održivi razvoj i točak proizvodnje;
 2. Ekolozi o održivosti; Ekonomisti o održivosti; Institucionalna koncepcija.
 3. Održivi razvoj: Održivi ekonomski razvoj: pojam i osnovni principi održivog razvoja; Kratkoročna i dugoročna održivost; Model dvostrukog vremenskog perida; Definisanje unutar temporalne korektnosti; Primena kriterija održivosti; Imlikacije na ekološku poltiku;
 4. Politika održivog razvoja: Politika održivog razvoja i dubinska ekologija; Evolucija ekološke politike Evropske unije-od rasta do održivog razvoja; Dimenzije održivog razvoja i skalitanje u kreiranju ekološke politike;
 5. Instrumenti ekološke politike.
 6. Međunarodna politika održivog razvoja.
 • Jacobs, M.(1991), The Green Economy, Pluto Press, London
 • Bek,U.(2001), Rizično društvo, Filip Višnjić, Beograd
 • Crnobrnja, M.(1085),Čovekova životna sredina i ekonomski razvoj, MC OSK NIO, Poslovna politika
 • Environmental Policy in the EU,(1999), ed. P. M.Barnes & I.G.Barnes, E.Elgar,UK
 • Environmental Science for Environmental Management,(1995), ed.T.O’Riordan, Longman
 • Maksimović, I.(1981), Teorijska ekonomija i ekologija – neki teorijski problemi odnosa ekonomije i društvene sredine, u: Čovek, društvo i životna sredina, SANU, Beograd
 • Milenović, B.(2000), Ekološka ekonomija – teorija i primena, Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu, Niš
 • Mitić, G.,(1995). Ortodoksni ekonomski pristup i koncept održivog razvoja kao osnova ekološke politike, Ekonomist, br. 4, Beograd
 • Mitić, G., (1996), Socijalni i ekonomski aspekti strukturnih promena u pravcu održivog razvoja, u: Rast i strukturne promene privrede srbije u uslovima tranzicije, Ekonomski fakultet, Kragujevac
 • Mitić, G., (1998), Problemi održivosti ljudskih resursa kao pretpostavka očuvanja kulturnog  identiteta i funkcionisanja privrede srbije, u: Rast, strukturne promene i funkcionisanje privrede Srbije, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Mitić, G.(1999), Društvena eksplozivnost rizika i problemi tehnološkog vrednovanja rizika, : Ekonomski tokovi privrede Srbije u uslovima tranzicije, ed. Predić, B., Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
 • The Politics of Sustainable Development, (1997),ed.Kousis,M., et.al. Routledge, London
 • Principles of Environmental and Resourse Economics,(2000), ed. by       Folmer,H., Gabel, H.L., New Horizons in Environmental Economics,    Edward Elgar, Cheltenham, UK
 • The Politics of Sustainable Development, (1997), ed. Baker,S., Kousis,D., Young,S.,Routledge,London , New York
 • Tietenberg, T. (2004),  Environmental Economics and Policy,Pearson, Boston
 • Environmental Economics, ed.by Barry C. Field, Martha K. Field, (2006) McGraw-Hill, Irwin, Boston, (Economic Development and Environment , pp. 407-428 )

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Audiovizuele tehnike interaktivnog pristua prezentacije sadržaja

 • Usmeni deo ispita i seminarski rad

 

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021