OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПМП106 Управљање променама и конкурентска предност

Janošević V. Stevo

  • Materijali za nastavu
  • Rezultati ispita i kolokvijuma
  • Vesti

Izborni, II semestar, Modul: Upravljanje poslovanjem, Makroekonomija, Računovodstvo i poslovne finansije

13

Sposobnost upravljanja promenama u uslovima novih izazova i neizvesnosti sve više dobija na značaju, a sposobnost preduzeća da se suoče sa promenama u sve većoj meri opredeljuje njihov uspeh. Konkurentnost je suština uspeha ili neuspeha preduzeća. Nastavni predmet Upravljanje promenama i konkurentska prednost upravo obrađuje najznačajnije dimenzije procesa upravljanja promenama sa stanovišta stvaranja i unapređenja konkurentske prednosti. Mogućnosti stvaranja i unapređenja konkurentske prednosti se izvode iz efikasnosti samog procesa upravljanja promenama u preduzeću. Stoga su u fokusu posmatranja mikroekonomski faktori konkurentnosti bez čijeg poznavanja se ne može analizirati makroekonomska konkurentnost, jer je konkurentnost jedne zemlje uslovljena upravo konkurentnošću njenih preduzeća.

Očekuje se da će studenti dobiti neophodna teorijska i praktična znanja koja omogućavaju uspešno upravljanje promenama koje su u funkciji stvaranja i unapređenja konkurentske prednosti preduzeća. To pretpostavlja poznavanje karakterističnih aktivnosti i uzročno posledičnih odnosa koji korespondiraju sa proaktivnim traganjem za novim načinima rada, ponašanja, verovanja i implementacije novih strategija. Formulisanje i implementacija strategija se shvata kao proces promena, jer se strategije razvijaju kao rezultat promena. Istovremeno se na ovaj način uspostavlja logičan i kauzalan odnos sa nastavnim predmetima Strategijski menadžment i Poslovna strategija koji se izučavaju na prethodnim godinama studija. Očekuje se, isto tako, da će se studenti izučavajući ovu problematiku dodatno osposobiti za samostalno obavljanje naučno-istraživačkog rada i da će unaprediti naučna znanja iz ove oblasti ukoliko ona bude predmet njihovog naučnog interesovanja.   

  • Karakteristike i konteksti upravljanja promenama u savremenim uslovima;
  • Proces upravljanja promenama;
  • Priroda i evolucija koncepta konkurentske prednosti ;
  • Pokretači konkurentnosti
  • Učenje i znanje kao pretpostavka iniciranja i sprovođenja promena;
  • Strategijske promene i konkurentska prednost

1. Colin A. Carnall (2002): Managing Change in Organizations, Prentice Hall; Stevo Janošević (2007): Michael E. Porter (1998): On Competition, A Harvard Business Review Book, USA; Upravljanje promenama u funkciji stvaranja konkurentske prednosti preduzeća, poglavlje u monografiji: Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima Evropskih integracija (redaktor: Lj. Stanković), Ekonomski fakultet u Nišu, Niš; Stevo Janošević i Ivan Stošić (2006): Change management in the Process of Restructuring of Enterprises in Serbia, Medjunarodna konferencija: “From Transition to Sustainable Development: The Path to European Integration“, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 12-13.10.2006; Stevo Janošević i Verica Babić (2001):  How to Improve the Process of Strategic Change Management in Transition Economy Enterprises, 21. godišnja medjunarodna konferencija udruženja “Strategic Management Society”: Reinventing Strategic Management: Old Truths and New Insights), 21-24.10.2001. god., San Francisko, SAD; Stevo Janošević (2000): Neke karakteristike, konteksti i okviri upravljanja promenama u procesu transformacije preduzeća, poglavlje u monografiji: Efikasnost transformacije preduzeća, redaktor D. Grozdanović, Ekonomski fakultet u Nišu, Niš.

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja, prezentacije (istraživačkog rada, projekata, seminara)

  • Usmeni deo ispita i seminarski rad

 

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021