OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПМП107 Теорије корпоративног управљања

Babić M. Verica

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, II semestar, Modul: Upravljanje poslovanjem, Makroekonomija, Računovodstvo i poslovne finansije

13

Znanja iz oblasti menadžmenta, organizacije, poslovnih finansija, makroekonomije i javnih finasija.

Omogućiti studentima doktorskih studija sticanje relevantna teorijskih znanja iz oblasti korporativnog upravljanja neophodnih za istraživanje kompleksnih relacija između investitora, menadžmenta i ostalih stejkholdera.

Studenti će biti osposobljeni da:
Pokažu razumevanje oblasti naučnog istraživanja povezanog sa korporativnim upravljanjem (teorije, modele i aktuelne probleme korporativnog upravljanja)
Samostalno izaberu problem, osmisle i sprovedu naučna istraživanja u oblasti korporativnog upravljanja, koristeći različite konceptualne i metodološke okvire
Doprinesu proširivanju znanja u oblasti korporativnog upravljanja putem obimnog istraživačkog rada i objavljivanja rezultata u naučnim časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja
Vrše kritičku analizu, ocenu i sintezu novih problema i ideja povezanih sa problemima globalizacije, tranzicije i konvergencije modela korporativnog upravljanja
Razmenjuju naučne rezultate sa istraživačima u oblasti ekonomije, menadžmenta i organizacije

Promovišu u okvirima akademskog i profesionalnog konteksta prednosti razvijanja institucionalnog okvira korporativnog upravljanja

 • Pojam i značaj korporativnog upravljanja;
 • Teorije korporativnog upravljanja: Agencijska teorija, Stjuartšip teorija, Stejkholder teorija; 
 • Modeli korporativnog upravljanja: Anglo-američki, Model kontinentalne Evrope, Japanski model;
 • Konvergencija modela u uslovima globalizacije;  
 • Institucionalni okviri korporativnog upravljanja,
 • Korporativno upravljanje u tranzicionim ekonomijama

Babić, V. (2004) red. Korporativno upravljanje u uslovima tranzicije, Ekonomski fakultet Kragujevac, ISBN 86-82203-57-X
Babić, V. (2004) red. Korporativno upravljanje u tranziciji – Vlasništvo, kontrola i menadžerske kompetencije, Ekonomski fakultet Kragujevac, str. 246
Babić, V. (2003) Corporate Governance Problems in Transition Economy, Social Science Research Seminar, Wake Forest University, pp. 15,  http://www.wfu.edu/~caron/ssrs,
Babić, V. (2003) Korporativno upravljanje ključni element reformi u zemljama tranzicije, u monografiji Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije (red. Rosić I.), Ekonomski fakultet Kragujevac, str. 289-301.
Monks R.A,G., and N. Minow (2000) Corporate Governance, Blackwell Publishers, UK

Brojni radovi iz međunarodnih naučnih časopisa dostupnih u elektronskoj formi preko Cobson servisa (Corporate Governance, Strategic Management Journal, Administrative Science Quarterly, Academic management Journal)

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Nastava će se izvoditi uz aktivno učešće studenata u diskusijama, individualnom i grupnom radu. Studenti će odabrati problem istraživanja koji će biti predmet njihovog samostalnog ili grupnog istraživačkog rada.

 • Prezentacija samostalnog istraživačkog rada 50, 
 • Usmeni ispit 50

 

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021