OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПМП206 Истраживачко-аналитички маркетинг

Anđelković Đ. Slobodan

  • Materijali za nastavu
  • Rezultati ispita i kolokvijuma
  • Vesti

Izborni, IV semestar, Modul: Upravljanje poslovanjem

13

Cilj predmeta je da se ukaže na primenu planova ekperimenata i u sklopu kvantitativnih metoda posebno na primenu multivarijacione analize u rešavanju višedimenzionalnih problema u oblasti marketinga.

Ishod predmeta je primena sistematskog i objektivnog pristupa u dobijanju marketinških informacija za potrebe donošenja odluka. Na toj osnovi, i razvoj sadržaja marketing informacionih sistema.

  • Planovi eksperimenata i analiza varijanse
  • Višedimenzionalni linearni regresioni model tražnje
  • Kanonička i diskriminaciona analiza
  • Faktorska i klaster analiza
  1. Anđelković, S. 2001. Ponašanje potrošača u marketing istraživanjima, VPŠ, Beograd.
  2. Hanić, H. 2005. Istraživanje tržišta i marketing informacioni sistem, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd.
  3. Aker, D., Kumar, V., Dej, Dž. 2008. Marketinško istraživanje, Ekonomski fakultet, Beograd.

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja, diskusija, analiza primera iz poslovne prakse

Usmeni ispit. Seminarski rad. Prezentacija.

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021