OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПРФ201 Међународно финансијско извештавање

Stefanović D. Radoslav

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, III semestar, Modul: Računovodstvo i poslovne finansije

13

Razumevanje teorijsko-metodološke osnove međunarodnog finansijskog izveštavanja, kao dinamičnog i evoluirajućeg područja istraživanja.

Osposobljavanje studenata za praktično čitanje, analiziranje i interpretiranje finansijskih izveštaja preduzeća iz različitih zemalja.

 1. Osnove međunarodnog finansijskog izveštavanja
 2.  Međunarodne razlike u finansijskom izveštavanju
 3. Međunarodna harmonizacija finansijskog izveštavanja
 4. Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja
 5. Aktuelna konvergencija standarda finansijskog izveštavanja
 1. Christopher Nobes and Robert Parker, Comparative International Accounting, Ninth Edition, Prentice Hall, 2006.
 2. David Alexander, Anne Britton and Ann Jorissen, International Financial Reporting and Analysis, Third Edition, Thomson, 2007.
 3. Dr Slavoljub Martić, Uporedni računovodstveni sistemi, Ekonomski fakultet Beograd, 1998.
 4. Dr Radoslav Stefanović, objavljeni radovi iz oblasti međunarodnog finansijskog izveštavanja u domaćim časopisima

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Klasična predavanja, diskusije, studije slučajeva, itd.

Seminarski rad i usmeni ispit

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021