OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПРФ203 Стратегијски финансијски менаџмент

Stančić Ž. Predrag

  • Materijali za nastavu
  • Rezultati ispita i kolokvijuma
  • Vesti

Izborni, IV semestar, Modul: Računovodstvo i poslovne finansije

13

Predznanja iz menadžmenta, računovodstva, poslovnih finansija

Produbljivanje neophodnih teorijskih znanja i sticanje veština u primeni odgovarajućih analitičkih tehnika u procesu upravljanja finansijama preduzeća, u funkciji razumevanja uticaja alternativnih rešenja iz domena ulaganja, finansiranja i raspodele efekata aktivnosti na dostizanje ciljeva (vrednosti) preduzeća u konkretnom poslovnom okruženju.

Program predmeta fokusiran na dugoročne (strategijske) aspekte investicionih i finansijskih odluka privrednih subjekata treba da osposobi studente za razumevanje veza i interakcija finansijskog okruženja i preduzeća, principa maksimiziranja vrednosti preduzeća i implikacija menadžerskih odluka iz domena finansijskog upravljanja na vrednost preduzeća (kao celine ili pojedinih delova).

Maksimiziranje vrednosti preduzeća i alternativni ciljevi preduzeća, menadžment orjentisan na vrednost, teorija procenjivanja i tržišna vrednost preduzeća, efikasnost tržišta, portfolio teorija, CAPM i APT model, evaluacija strategijskih odluka o ulaganjima, leverage i teorija strukture kapitala, dugoročno finansiranje, dividendna politika, ekspanzija i restrukturiranje preduzeća.

  1. Arnold: Corporate financial management, Financial times professional Ltd., 1998.
  2. Brigham, Ehrhardt: Financial management, tenth edition, South-Western Thomson learning, USA, 2002.
  3. Van Horne: Financial management and policy, twelfth edition, Prentice-Hall international, Inc., 2002.
  4. Stančić dr P.: Savremeno upravljanje finansijama preduzeća, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, 2006.

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

Predavanja, studije slučaja, diskusije, konsultacije, mentorski rad

  • Seminarski rad – 50
  • Usmeni ispit - 50

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021