OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021

ПФИ103 Међународно пословно финансирање

Dugalić D. Veroljub

 • Materijali za nastavu
 • Rezultati ispita i kolokvijuma
 • Vesti

Izborni, II semestar, Moduli: Makroekonomija, Upravljanje poslovanjem, Računovodstvo i poslovne finansije

13

Cilj predmeta je da omogući studentima upoznavanje sa obezbeđivanjem potrebnih iznosa i najpovoljnije strukture sredstava iz međunarodnih izvora za ostvarivanje poslovnih poduhvata i, na drugoj strani, ekonomski najracionalnije ulaganje slobodnih sredstava kroz međunarodne transakcije. Radi ostvarivanja navedenog cilja, neophodno je upoznavanje studenata sa razvojem međunarodnih poslovnih finansija u savremenim uslovima, sa tokovima kapitala i vodećim MFO. Dinamičan tehnološki razvoj nametnuo je potrebu, i istovremeno, omogućio je veliki stepen internacionalizacije proizvodnje. Taj proces internacionalizacije privrednog života  ruši mnoge političke, ideološke i druge barijere a finansijski aspekti međunarodne ekonomske saradnje dobijaju izuzetan značaj. Početkom sedamdesetih godina došlo je do kraha izvornog bretonvudskog međunarodnog monetarnog sistema, koji se zasnivao na čvrstim i stabilnim deviznim kursevima. Nastupio je period velikih oscilacija u međuvalutnim odnosima, period velike nestabilnosti kamatnih stopa i inflacije. Zbog svega što je navedeno, neophodna su odgovarajuća znanja iz oblasti međunarodnog finansiranja, kako bi se  mala, otvorena a posebno uvozno zavisne ekonomija, kao što je srpska,  lakše i uspešnije uključile u proces međunarodne ekonomske integracije.

Stečeno znanje iz ove oblasti omogućava studentima da razumeju suštinu i promene deviznih kurseva, organizaciju i rad MFO, nastanak i funkcionisanje EMU. Posebna pažnja se posvećuje međunarodnim tokovima kapitala, osiguranju izvoznih poslova i zajdničkim ulaganjima kapitala
Međunarodno finansiranje omogućuju racionalniju upotrebu finansijskih sredstava koja se usmeravaju u regione i sektore gde je njihova efikasnost u korišćenju najveća.

Na međunarodnim finansijskim tržištima se javljaju mnoge specifičnosti u odnosu na nacionalno tržište u pogledu načina poslovanja, institucionalne strukture, formiranja kamatnih stopa, tokova sredstava između kreditora i dužnika, i sl. Da bi se potpunije razumele specifičnosti međunarodnog finansiranja, neophodno je imati u vidu  da se u međunarodnim finansijskim transakcijama stvara potreba upoređivanja vrednosti izraženih u različitim nacionalnim valutama kao i aktivnosti nacionalnih monetarnih vlasti.
 1. Devizni sistem
 2. Devizni kurs – teorijske koncepcije
 3. Realan i ravnotežan DK
 4. Promene DK
 5. Konvertibilnost
 6. Devizno tržište
 7. Međunarodni finansijski sistem
 8. MMF
 9. Svetska banka EMS
 10. Međunarodno kretanje kapitala
 11. Sukcesija SFRJ
 12. Osiguranje i kreditiranje izvoznih poslova
 13. Zajednička ulaganja kapitala
 1. McGraw Hill, Nternational Finance, Levi Maurice, New York, 2004
 2. B. Novoselac, Strana ulaganja, IEI, Beograd, 1998.
 3. D. Lopandić, Ugovor o ekonomskoj uniji, FPN, Beograd, 1999.
 4. R. Owen, D. Michael, The Single European Market, Times Books, London, 1992.
 5. World Development, World Bank, razna godišta6. International Comparasion Program, Tables of final results, World Bank, February 2008.

Broj časova aktivne nastave:
10

predavanja:
4

Studijski istraživački rad:
6

 1. Predavanja (teorijska saznanja, upotreba video prezentacija)
 2. Vežbe (iskustva iz prakse, praktični primeri)
 • Seminari 50
 • Usmeni ispit 50

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

Moodle 01 2021