OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Mодул Рачуноводство и пословне финансије (2014)

Р.бр. Назив предмета Сем. Статус ЕСПБ
1 Специјални биланси I ОЗ 8
2 Финансијско преструктурирање предузећа I ОЗ 8
3 Интерна контрола и ревизија I ОЗ 8
4 Изборни предмет 1 I ИБ 8
5 Изборни предмет 2 II ИБ 8
 Предмет изборног блока 1      
Монетарни систем ЕУ I ИБ 8
Управљање ризицима финансијских институција I ИБ 8
Електронски системи плаћања I ИБ 8
 Предмет изборног блока 2      
Форензичко рачуноводство II ИБ 8
Консолидовани биланси II ИБ 8
Стратегијско управљачко рачуноводство II ИБ 8
 Мастер рад   20
 Укупно ЕСПБ   60

 

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo