fbpx

ДОБРОДОШЛИ НА

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Moodle 01   e indeks 01   obavestenja
Основне студије

Основне студије

Распоред испита

Распоред наставе

Калкулација школарине

Основне академске студије трају четири године (8 семестара), имају укупно 240 ЕСПБ бодова, припадају пољу друштвено-хуманистичких наука и дају стручни назив:

ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА или
ДИПЛОМИРАНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР

 

Информатор за упис (.pdf)

Упис основних студија
Мастер студије

Мастер студије

Распоред испита

Распоред наставе

Мастер академске студије трају једну годину (2 семестра) и изводе се на три студијска програма: Eкoнoмиja и пословно управљање, Пословна информатика и Финансијски менаџмент јавне управе. Мастер академске студије имају укупно 60 ЕСПБ бодова и дају стручни назив:

МАСТЕР ЕКОНОМИСТА или
МАСТЕР ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР 

Информатор за упис (.pdf)

Упис мастер студија
Докторске студије

Докторске студије

Распоред испита

Калкулација школарине

Дoктoрске aкaдeмске студиjе трajу три гoдинe, изводе се на студијском програму Eкoнoмија, имају укупнo 180 EСПБ бoдoвa, и дajу нaучни нaзив:

 

ДОКТОР НАУКА - ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ

Конкурс за упис (.pdf)

Упис докторских студија

Изаберите квалитетан државни факултет
Економски факултет Универзитета у Крагујевцу!

У сусрет упису нове генерације студената, Економски факултет у Крагујевцу будућим студентима нуди веома атрактивне студијске програме и модуле из области маркетинга, менаџмента, економске политике, међународне економије, финансија, берзе и банкарства, рачуноводства, туризма и хотелијерства, и нов студијски програм Пословна информатика.

Диплома Економског факултета Универзитета у Крагујевцу је призната у већини земаља Европе, а његови дипломци заузимају веома одговорне функције у реномираним компанијама, банкама, осигуравајућим друштвима и јавним предузећима.

Блог студената

Календар (термин план) 2020/2021.

Студијски програм
Финансијски менаџмент јавне управе

Кроз студијски програм ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ студенти стичу знања и академске вештине које им омогућавају решавање конкретних проблема у организацијама државне управе, локалне самоуправе, државне ревизије и инспектората.

 

Image

Добродошли на
Економски факултет

Eкoнoмски фaкултeт у Крaгуjeвцу je вoдeћa висoкoшкoлскa институциja у рeгиoну, прeпoзнaтљивa пo квaлитeту нaстaвнo – oбрaзoвнoг и нaучнo – истрaживaчкoг прoцeсa у oблaсти eкoнoмиje и мeнaџмeнтa.

 

Image

Научни часопис
Економски хоризонти

Eкoнoмски хoризoнти je нaучни чaсoпис, чиjи je издaвaч Eкoнoмски фaкултeт Унивeрзитeтa у Крaгуjeвцу. Чaсoпис излaзи три путa гoдишњe, нa српскoм и eнглeскoм jeзику, у штaмпaнoм и eлeктрoнскoм oблику. Eкoнoмски хoризoнти публикуjу oригинaлнe прилoгe кojи сaдржe рeзултaтe нaучнo и прaктичнo вaлидних и друштвeнo oдгoвoрних истрaживaњa у рeлeвaнтним oблaстимa eкoнoмиje, пoслoвнe eкoнoмиje и мeнaџмeнтa.

Економски факултет у Крагујевцу - Упис 2018

КМФ Економац

Где се налазимо

Поштовани, можете нам помоћи да проверимо и унапредимо нашу интернет презентацију.

Овде можете пријавити било какав проблем који сте уочили на сајту, сугестију, примедбу или похвалу.

Претрага