Одбрањене магистарске тезе

Списак одобрених и одбрањених магистарских теза на Економском факултету у Крагујевцу

од 13.11.1981. до 10.09.2019. године

 

Ред. бр. Име и презиме студента, бр. досијеа Назив магистарске тезе Име и презиме ментора и чланова комисије Датум одбране
1. Мустафа А. Арсланагић 77/23 Прилог вишекритеријумској оптимизацији водопривредних система на примеру реке Требишнице др Радивој Петровић 13.11.1981.
2. Слободан Л. Чворо 78/8 Металургија праха као алтернатива класичним производним поступцима у стратегији развоја металног комплекса др Војин Микијев 19.05.1982.
M 4/1982
3. Милош М. Марковић 77/43 Стратегија приступа међународном маркетингу са посебним освртом на Краљевачки регион др Радослав Сенић 24.11.1982.
M 5/1982
4. Радојица М. Марић 78/28 Стицање дохотка учешћем у заједничком приходу др Драгутин Марсенић 25.11.1982.
M 3/1981
5. Ненад С. Пејчић 77/113 Развој продајносервисних капацитета за путничке аутомобиле „Застава“ др Радослав Сенић 09.12.1982.
M 2/1981
6. Мирослав Ж. Дреновак 77/46 Теоријски аспекти хијерархијских система са више нивоа са посебним освртом на систем са два нивоа управљања др Душан Симић 18.02.1983.
M 8/1983
7. Мирослав Д. Кркић 79/12 Прилог аутоматском координантном индексирању докумената и анализа ефикасности ручног и аутоматског индексирања др Радивој Петровић 10.05.1983.
M 2/1982
8. Мирослав В. Ненадић 77/109 Анализа ефекта индиректног начина плаћања превоза путника у градско-приградском саобраћају региона Титово Ужице др Радивој Петровић 10.05.1983.
M 7/1983
9. Славољуб Г. Васојевић 79/68 Маркетинг пољопривредних производа са освртом на СОУР-а ППК „Краљево“ Краљеву др Миленко Шћепановић 05.07.1983.
10. Весна С. Краљ 80/2 Стратегија изградње социјализма и привредни развој западноевропских земаља у концепцији европизације др Љубица Симаковић 06.07.1983.
M 10/1983
11. Милош Р. Петронијевић 80/7 Погледи социјалдемократије на сељачко и аграрно питање др Љубица Симаковић 06.07.1983.
M 4/1983
12. Слободан К. Деспотовић 78/3 Друштвено-економски развој Србије и њено место у регионалном развоју Југославије др Илија Росић 27.09.2983.
M 1/1983
13. Стево В. Јаношевић 78/20 Оцена, селекција и контрола истраживачко-развојних пројеката др Радослав Сенић 25.10.1983.
M 9/1983
14. Филип Р. Марковић 77/111 Прилог увећању савремених метода у изради планова транспорта и дистрибуције млека и млечних производа у региону Титово Ужице др Радивој Петровић 26.12.1983.
M 3/1983
15. Драган Д. Сибиновић 79/37 Матрица и сибматрица раста са применом у хемијској гумарској индустрији „Милоје Закић“ Крушевац др Стојадин Саздановић 06.04.1984.
M 5/1983
16. Љубодраг М. Вељовић 77/48 Интеракције мезоекономских система и система насеља – испитивања у општини Крагујевац др Живко Костић 05.05.1984.
M 2/1983
17. Иванка С. Јовановић 79/7 Малтузијанство јуче и данас са посебним освртом на стање исхране у свету и Југославији др Драгутин Марсенић 15.06.1984.
M 6/1983
18. Свето Ђ. Пурић 78/24 Теоријске основе, нормативна структура и проблеми остваривања самоуправног планирања др Драгутин Марсенић 15.06.1984.
M 1/1984
19. Милић Б. Нешковић 79/21 Кибернеткси аспекти савремених организација са освртом на утицај струкстуре на управљање др Душан Симић 29.06.1984.
M 7/1984
20. Славомир Љ. Вулетић 78/25 Детерминанте нивоа и промена акумулативне и репродуктивне способности привреде Социјалистичке Републике Србије др Љубомир Маџар 07.11.1984.
21. Момчило Д. Ђорђевић 77/78 Потрфолио приступ у стратегијском управљању предузећем др Радослав Сенић 15.12.1984.
M 6/1984
22. Стојадин М. Миленковић 77/28 Управљање залихама сировина и материјала у условима динамичког развоја индустрије, са освртом на проблеме залиха фабрике ауто делова „ФАД“ Горњи Милановац др Стојадин Саздановић 24.12.1984.
23. Мирослав Р. Ђорђевић 78/10 Анализа запосленосту у Југословенској привреди у периоду од 65-80 године др Илија Росић 25.12.1984
M 8/1984
24. Живана Т. Гавриловић 77/ Интеракцијски односи мезоекономских система и макроекономског окружења у процесу друштвене репродукције др Живко Костић 27.12.1984.
M 5/1984
25. Светислав М. Петровић 79/19 Развој пољопривреде у брцко планинском подручју СР Србије са посебним освртом на регион Титово Ужице др Миленко Шћепановић 18.02.1985.
M 2/1984
26. Слободан М. Каратошић 79/8 Циркулација новчаних средстава у финансирању репродукције железничког саобраћаја на примеру ЖТО Београд др Предраг Трифуновић 05.07.1985.
M 4/1984
27. Милица Ж. Чукић 78/3 Утврђивање економског квалитета стања пословног система као мезоекономског система др Живко Костић 06.04.1985.
M 3/1985
28. Светислав Р. Миленковић 79/5 Међусобни односи пољопривреде и туризма са посебним освртом на Шумадијско-поморавски регион др Михајило Радић 16.09.1985.
M 2/1985
29. Верица М. Бабић 79/22 Однос организационе структуре и пословне стратегије др Живадин Стефановић 27.12.1985.
M 6/1985
30. Слободан В. Игњатовић 78/37 Политика, условљеност дезинтрегације Југословенског тржишта др Љубомир Маџар 21.01.1986.
M 7/1985
31. Сретен Ђ. Ћузовић 80/10 Развој агроиндустријког комплекса Шумадије и поморавља са освртом на Крагујевац др Миленко Шћепановић 18.03.1986.
M 3/1984
32. Меланија В. Чакић 81/29 Утицај техничко-технолошког прогреса на развој великих система у пољопривреди др Војин Микијељ 14.05.1986.
M 5/1985
33. Радослав Љ. Настасић 79/3 Снадбевање месом становништва и оружаних снага у евентуалним ратним условима на подручјима Југославије др Михајило Радић 17.10.1986.
M 4/1985
34. Никола Р. Пешић 78/27 Формирање репродукционих средина удруживањем рада и средстава с посебним освртом на дрвну индустрију др Драгутин Марсенић 17.10.1986. MI 277
35. Светозар Ј. Вујић 79/23 Проблеми текуће здравствене потрошње са освртом на њено кретање у Србији ван САП у садашњем и будућем средњорочном планском периоду др Живко Костић 26.12.1986.
M 1/1986
36. Новак М. Ђерић 77/75 Индустријски маркетинг са освртом на примену у СОУР „Први партизан“ Титово Ужице др Радослав Сенић 03.04.1987.
M 1/1985
37. Милан В. Матић 77/6 Управљање залихама резервних делова производних машина др Радивој Петровић 09.04.1987.
M 2/1986
38. Драгољуб Т. Панић 77/1 Методолошки проблеми расподеле средстава за личне доходке према раду и резултатима рада др Стеван Куколеча 28.05.1987.
M 8/1985
39. Ранко В. Ђоковић 77/13 Булова алгебра у моделирању економских проблема др Стојадин Саздановић 09.09.1987.
M 5/1987
40. Љубисав А. Јовановић 77/22 Стање и перспективе развоја тржишта комплексне амбалаже у Југославији др Радослав Сенић 30.10.1987.
M 5/1986
41. Дуљко С. Хасић 83/38 Анализа дејства динамике и структуре трошкова на економију индустријских и саобраћајних предузећа на примеру „ФАМОС“ и „ЖТО Сарајево“ др Војислав Коларић 25.12.1987.
M 4/1987
42. Алекса Б. Станковић 79/80 Аграрна опредељења у теорији и пракси социјализма са посебним освртом на Југославију др Милинко Шћепановић 16.02.1988.
M 3/1986
43. Лорка Ч. Станојевић 79/54 Акумулативна и репродуктивна способност Југословенске привреде у периоду 1982-1984. године др Драгутин Марсенић 28.04.1988.
M 2/1987
44. Љиљана М. Максимовић 80/6 Објективно условљене оцене у функцији оптималног коришћења ресурса др Марко Секуловић 07.10.1988.
M 2/1988
45. Драгана М. Симић 83/35 Сложена организација удруженог рада у самоуправном систему-теоријски аспекти и апликације у производњи аутомобила др Војислав Коларић 21.12.1988.
M 1/1987
46. Мирјана Б. Дугалић 82/2 Анализа проблема задужености Југосовенске привреде др Илија Росић 24.05.1989.
M 3/1988
47. Зоран М. Вуковић 77/117 Инструменти маркетинг MIX-a у дрвној индустрији уже Србије др Радослав Сенић 05.10.1989.
M 5/1989
48. Слободан М. Микић 82/34 Нарушавање јединства Југословенског тржишта др Илија Росић 11.10.1989.
49. Јовица Ђ. Пешић 79/2 Економски ефекти употребе секундарних сировина челика др Војин Микијељ 28.12.1989.
M 1/1989
50. Тодор Ј. Милићевић 81/21 Економски развој суб региона Титово Ужице и његово место у развоју СР Србије др Илија Росић 14.03.1990.
M 3/1989
51. Милојко Ф. Славковић 77/108 Организационо економски аспекти информационог система као инструмента управљања квалитетом производа, на примеру возила Застава др Живадин Стефановић 22.06.1990.
M 6/1989
52. Миљан В. Перовић 83/43 Теоријско-методолошки проблеми мерења раста предузећа на примеру индустрије „Филип Кљајић“-Крагујевац у приоду 1965-1989. године др Мирослав Милојевић 18.10.1990.
M 1/1990
53. Мирољуб М. Банковић 77/41 Примена математичких метода оптимизације у рачунски подржаном управљању залихама резерних делова у аутомобилској индустрији др Стојадин Саздановић 10.12.1990.
M 4/1989
54. Драгић Б. Марић 81/25 Економски аспекти међузависности Југословенског политичког и привредног система др Илија Росић 24.12.1990.
M 2/1989
55. Десанка Т. Милићевић 78/34 Развој домаће сировинске базе у функцији развоја текстилне и конфекцијске индустрије др Илија Росић 25.12.1990.
M 4/1990
56. Зоран Д. Јовић 82/8 Извоз путничких аутомобила „Застава“ као фактор привредног развоја др Љубиша Адамовић 16.05.1991.
M 2/1990
57. Десимир Ж. Мишић 79/26 Место и улога кабловсе индустрије у првредном развоју Југославије др Илија Росић 10.12.1991.
M 5/1991
58. Босиљка К. Глишовић 84/17 Индустријски дизајн као фактор конкурентности извоза др Радослав Сенић 09.03.1992.
M 3/1991
59. Зоран Љ. Обрадовић83/34 Контрола економичности пословања применом обрачуна по маргиналним трошковима др Никола Стевановић 10.06.1992.
M 4/1991
60. Светолик М. Мијатовић 79/18 Програм и поступак увођења новог производа у производни програм на примеру аутомобилске индустрије др Радослав Сенић 16.11.1992.
M 3/1990
61. Славица Ђ. Шаренац 78/19 Модел управљања материјалним ресурсима у производним система металопрерађивачке индустрије путем рачунара др Стојадин Саздановић 04.03.1993.
M 2/1991
62. Вукмир Р. Чковрић 87/24 Истраживање тржишта ватросталних производа : теоријско-методолошки и практични приступ др Слободан Анђелковић 05.03.1993.
M 1/1992
63. Велимир Б. Ристић 78/12 Примена статистичких метода у проучавању трошкова експлоатације тешких грађевинских машина др Његош Шолак 20.05.1993.
M 1/1991
64. Радислав Д. Матић 88/13 Привредни систем као генератор економске кризе др Илија Росић 16.03.1994.
M 2/1992
65. Драгован А. Милићевић 81/4 Узајамна условљеност инфлације и платног биланса : са посебним освртом на Југославију др Радослав Маринковић 04.07.1994.
M 1/1994
66. Радојица М. Филиповић 83/42 Раст предузећа и промене производног програма др Радослав Сенић 21.11.1994.
67. Предраг М. Марјановић 79/23 Извозни маркетинг Југословенске кабловске индустрије са посебним освртом на индустрију каблова у Јагодини др Стево Ковачевић 14.02.1994.
M 2/1994
68. Дејан Ж. Грујић 93/3 Развој пољопривреде у Србији и могућности запошљавања др Милица Вујичић 04.06.1997.
M 1/1996
69. Петар Д. Веселиновић 93/2 Економски узроци привредног краха и распада бивше Југославије др Илија Росић 17.10.1997.
M 1/1997
70. Милан В. Новаковић 93/7 Узроци и последице инфлације у Југославији у периоду 1970-1995. др Радосав Маринковић 17.10.1997.
M 3/1997
71. Милош М. Илић 79/29 Место Србије у регионалном развоју Југославије др Илија Росић 19.12.1997.
M 2/1997
72. Милена М. Стаменић 93/13 Недиврезификованост финансијских инструмената и институција-лимитирајући фактор ефикасности тржишта капитала др Радојица Савковић 13.03.1999.
M 4/1998
73. Милан С. Коцић 92/7 Идентитет и имиџ предузећа др Радослав Сенић 11.06.1999.
M 2/1998
74. Биљана С. Спасић 81/30 Савремени проблеми незапослености и тржиште рада у Србији др Љубица Симаковић 15.06.1999.
M 1/1998
75. Предраг М. Мимовић 92/8 Вишекритеријумска оптимизација система управљачких проблема др Стојадин Саздановић 14.10.1999.
M 3/1999
76. Весна Р. Стојановић 94/1 Организациона трансформација предузећа кроз реинжињеринг др Живадин Стефановић 15.10.1999.
M 2/1999
77. Миливоје Т. Брковић 77/27 Значај секундарних сировина као сировинске базе у привреди СР Југославије др Мирослав Милојевић 22.10.1999.
M 3/1998
78. Марина Б. Миловановић 92/2 Модел предвиђања економских појава са израженим трендом и сезонским ритмом др Његош Шолак 24.11.1999.
M 1/1999
79. Нела Р. Крстић 95/9 Електронска размена података у банкарству др Емилија Вуксановић 08.04.2000.
M 4/1999
80. Горан Б. Милошевић 95/28 Начини утврђивања јавних прихода у Србији - садашње стање и правци промена др Драгана Марковић 23.11.2001.
M 2/2001
81. Срђан И. Никезић 83/19 Организација за увођење нових пројеката др Живадин Стефановић 11.02.2002.
M 3/2001
82. Миленко Ј. Митровић 87/1 Стратегије наступа југословнексих предузећа на међународном тржишту др Момчило Ђорђевић 17.06.2002.
M 1/2001
83. Виолета М. Терзић 97/1 Економски ефекти алтернативних стратегија предузећа др Мирослав Милојевић 25.06.2002.
M 2/2002
84. Зоран Љ. Миленковић 88/10 Критички осврт на организацију и функионисање РУЈП - финансијске полиције у светлу искустава земаља Европске уније др Предраг Станчић 22.05.2003.
M 1/2002
85. Јован Г. Стојадиновић 81/41 Аутаркија-основа кризе ФНРЈ, СФРЈ и СРЈ др Илија Росић 29.07.2004.
M 3/2003
86. Срђан М. Шапић 96/19 Утицај културног окружења на међународне маркетинг активност др Момчило Ђорђевић 20.09.2004.
M 1/2004
87. Милоје А. Стојиљковић 2000/26 Развој становништва општине Смедеревска Паланка са посебним освртом на запосленост др Петар Веселиновић 12.03.2005.
M 4/2004
88. Мирослав С. Миркович 1997/8 Приватизација као предуслов структурних промена и раста привреде Србије др Илија Росић 19.03.2005.
M 2/2004
89. Лела М. Пајић 1998/2 Аграрна политика и развој пољопривреде Србије са посебним акцентом на утицај заједничке аграрне политике Европске уније др Милица Вујичић 23.06.2005.
M 25
90. Миленко В. Стефановић 1986/17 Стране директне инвестиције и приватизација у Србији др Љиљана Максимовић 03.02.2006.
M 8/2005
91. Никола М. Макојевић 2002/15 Нови приступ привредном развоју националних економија у условима глобализације др Илија Росић
др Гордана Миловановић
др Стеван Деветаковић
18.11.2006.
M 2
92. Момчило С. Васиљевић 1998/8 Инструменти спољнотрговинске политике и њихов фискални значај др Гордана Миловановић
др Предраг Јовановић-Гавриловић
др Срђан Ђинђић
06.03.2007.
M 1
93. Вељко Р. Маринковић 2002/29 Савремени концепт истраживања ставова потрошача др Слободан Анђелковић
др Бранко Маричић
др Радослав Сенић
20.04.2007.
M 6
94. Миланко С. Шаранчић 1997/28 Туристички потенцијали и перспективе туризма Србије у светским туристичким токовима др Мирослав Ђорђевић
др Светислав Миленковић
др Крунислав Чачић
26.04.2007.
M 14
95. Далибор В. Милетић 1999/08 Значај развоја терцијалних делатности за привредни развој Србије др Мирослав Ђорђевић
др Илија Росић
др Биљана Јовановић-Гавриловић
07.11.2007.
M 19
96. Зоран Б. Каравелић 1981/45 Утицај привредно-системских решења на привредни развој националне економије у предходних четврт века др Илија Росић
др Петар Веселиновић
др Биљана Јовановић-Гавриловић
09.11.2007.
M 18
97. Срђан В. Фуртула 2002/26 Европска централна банка-кључна институција Европске монетарне уније др Драгана Марковић
др Борко Крстић
др Емилија Вуксановић
26.12.2007.
M 23
98. Драган С. Радојковић 1993/17 Остварени резултати привредних кретања Србије и Црне Горе у процесу транзиције др Петар Веселиновић
др Мирослав Ђорђевић
др Зора Аранђеловић
27.12.2007.
M 22
99. Боривоје Ч. Росић 2002/13 Улога и значај Рашког округа у регионалном развоју Србије др Мирослав Ђорђевић
др Петар Веселиновић
др Гојко Рикаловић
27.12.2007.
M 21
100. Иван М. Бујошевић 1998/3 Приватизација ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ др Љиљана Максимовић
др Радослав Стефановић
др Милорад Иванишевић
01.02.2008.
M 24
101. Манојле М. Митровић 1995/26 Противуречности глобализације међународних робних тржишта у периоду 1970-2005. године др Гордана Миловановић
др Катарина Станковић
др Милош Тодоровић
12.02.2008.
M 26
102. Владимир Т. Мићић 2002/04 Прилагођавање развоја индустрије и индустријске политике Србије индустријској политици Европске уније др Милан Илић
др Љубодраг Савић
др Срђан Ђинђић
20.03.2008.
M 35
103. Дејана Р. Златановић 201/04 Кибернетско структурирање управљачких проблемских ситуација др Славица Петровић
др Марко Бацковић
др Зора Арсовски
24.06.2008
104. Милан Р. Нововић 2000/22 Економске предности коегзистенцијалних односа масовног и постмодерног туризма моравичког округа др Светислав Миленковић
др Гордана Радосављевић
др Стевам Станковић
07.07.2008.
M 34
105. Иван Д. Новаковић 2003/02 Економско-туристичка валоризација гравитационе зоне Браничева др Светислав Миленковић
др Гордана Радосављевић
др Стеван Станковић
29.09.2008.
M 36
106.  Марко С. Славковић 2003/15 Организационе претпостсвке за примену концепта управљања знањем др Весна Стојановић-Алексић
др Верица Бабић
др Гизела Штангл-Шушњар
15.11.2008.
M 38
107. Милан Т. Костић 2002/17 Олигополска конкуренција у условима глобалне економије др Љиљана Максимовић
др Раросав Маркинковић
др Душан Здравковић
19.11.2008.
M 39
108. Јелена Д. Николић 2001/5 Ефективност управних одбора у процесу одлучивања др Верица Бабић
др Небојша Јенићијевић
др Весна Стојановић-Алексић
08.12.2008.
M 40
109. Слађана Д. Савовић 2001/24 Преузимање предузећа као екстерни механизам корпоративне контроле др Верица Бабић
др Предраг Станчић
др Драгана Покрајчић
11.12.2008.
M 41
110. Марија С. Павловић 2004/06 Теорија реалних привредних циклуса др Катарина Станковић
др Властимир Лековић
др Слободан Цветановић
06.03.2009.
M 58
111. Јелена М. Ерић 2001/02 Кључни аспекти креирања новог пословног подухвата др Верица Бабић
др Предраг Станчић
др Благоје Пауновић
21.09.2009.
M 50
112. Ана З. Дукић 2004/01 Иновативност као претпоставка за стварање конкурентске предности предузећа др Стево Јаношевић
др Радослав Сенић
др Благоје Пауновић
23.10.2009.
M 51
113. Владимир Б. Џенопољац 2002/18 Формулисање, вредновање и примена стратегија спајања и припајања др Стево Јаношевић
др Радослав Стефановић
др Драган Ђурићин
28.10.2009.
M 52
114. Ненад Д. Дугалић 2003/21 Економски суверенитет у условима глобализације др Властимир Лековић
др Љиљана Максимовић
др Слободан Цветановић
09.11.2009.
M 53
115. Никола Р. Бошковић 2001/1 Расположиви енергетски ресурсни потенцијал као фактор привредног раста и развоја Србије др Светислав Миленковић
др Биљана Ракић
др Петар Веселиновић
14.11.2009.
M 54
116. Никола З. Радивојевић 2005/6 Истраживање могућности формирања оптималног портфолија акција на тржишту капитала Србије др Предраг Санчић
др Милорад Иванишевић
др Емилија Вуксановић
24.12.2009.
M 55
117. Владан Р. Ивановић 2005/1 Савремени концепт јавног сектора и његове улоге у остваривању стабилности и ефикасности националне економије др Властимир Лековић
др Љубинка Јоксимовић
др Слободан Цветановић
25.12.2009.
M 56
118. Рада М. Милићевић 2004/3 Природне и антропогене вредности Мачванског округа у функционисању развоја туризма др Светислав Миленковић
др Снежана Штетић
др Зорн Аранђеловић
26.12.2009.
M 57
119. Данијела М. Ивков 2004/8 Анализа успешности трговине Србије-маркетинг и финансијски приступ др Радослав Сенић
др Радојко Лукић
др Момчило Ђорђевић
27.04.2010.
M 79
120. Јелена М. Тасић 2003/11 Вишенаменска валоризација шумских ресурса Србије са посебним освртом на подручје Горње Ресаве др Светислав Миленковић
др Петар Веселиновић
др Вукашин Шушић
13.09.2010.
M 98
121. Соња Б. Милојевић 1987/21 Допринос истраживања тежишта спречавању кризе предузећа др Слободан Анђелковић
др Радослав Сенић
др Саша Вељковић
06.10.2010.
M 92
122. Далибор М. Панић 2004/04 Технолошке предности малих и средњих предузећа прехрамбене индустрије у функцији развоја агробизниса у Србији др Ружица Миловановић
др Милица Вујичић
др Снежана Ђекић
05.11.2010.
M 97
123. Јован Л. Јошић 2003/20 Макроекономски аспект процеса транзиције у СРбији-искуства и перспективе др Властимир Лековић
др Петар Веселиновић
др Зоран Аранђеловић
19.11.2010.
M 99
124. Ненад Д. Пантовић 1997/12 Међународно кретање капитала у облику страних директних инвестиција као фактор привредног развоја др Гордана Миловановић
др Властимир Лековић
др Иван Марковић
07.12.2010.
M 101
125. Милијана М. Ратковић 2001/21 Акцијска продаја друштвеног капитала - контрола поступка приватизације и ревизија испуњења уговорне обавезе докапитализације др Предраг Станчић
др Снежана Љубисављевић
др Милорад Иванишевић
07.12.2010.
M 102
126. Драгана П. Рејман Петровић 2001/6 Управљање ланцима снадбевања у Интернет окружењу др Зора Арсовски
др Славица Петровић
др Пере Тумбас
21.01.2011.
M 103
127. Дарко Ж. Зејак 2004/15 Развојне политике у функцији равномерног регионалног развоја Србије др Петар Веселиновић
др Зоран Аранђеловић
др Мирослав Ђорђевић
10.06.2011.
M 132
128. Душан М. Ђурић 2002/22 Дефинисање политике одрживог развоја националне економије у условима глобализације др Мирослав Ђорђевић
др Биљана Јовановић-Гавриловић
др Петар Веселиновић
17.06.2011.
M 133
129. Александар Д. Лукић 2000/30 Документарни акредитив као инструмент плаћања у међународној трговини др Мирјана Кнежевић
др Емилија Вуксановић
др Нада Тодоровић
18.10.2011.
M 137
130. Младен М. Ђуровић 1999/23 Вредновање термоминералних вода западне Србије у функцији раста и развоја туризма др Светислав Миленковић
др Ружица МИловановић
др Невена Ђурчић
11.07.2012.
M 156
131. Донка Љ. Радовић 1995/10 Утицај либерализације трговине на запосленост, животни стандард и животну средину др Гордана Миловановић
др Гордана Марјановић
др Иван Марковић
13.10.2012.
M 180
132. Радосав М. Милутиновић 1985/7 Вишектитеријумско предвиђање тражње као фактор управљања залихама у савременим условима пословања др Предраг Мимовић
др Миливоје Пешић
др Мирослав Дреновак
17.01.2013.
M 185
133. Сузана Ж. Грујић 1993/4 Саобраћајна инфраструктура у функцији привредног развоја Србије др Петар Веселиновић
др Светислав Миленковић
др Владан Божић
13.02.2013.
M 188
134. Зорица Д. Миловановић-Вујовић 2005/3 Утицај економске политике на структурне диспропорције у процесу транзиције српске економије др Петар Веселиновић
др Живорад Глигоријевић
др Никола Макојевић
28.11.2013.
M 215
135. Љиљана Ранковић 2000/23 Картели у привреди Србије и њихова регулација др Љиљана Максимовић
др Бобан Стојановић
др Владимир Мићић
21.12.2013.
M 216
136. Млађан Димитријевић 97/7 Утицај процеса глобализације на економски раст и развој националних привреда др Мирослав Ђорђевић
др Зоран Аранђеловић
др Петар Веселиновић
16.01.2014.
M 229
137. Тамара Топаловић 1997/9 Девизни ризик у предузећима и заштита путем хеџинг технике др Гордана Миловановић
др Иван Марковић
др Ненад Станишић
23.06.2014.
M 263
138. Марија Даниловић 2004/16 Финансијско извештавање у условима инфлације др Драган Стојановић
др Јован Крстић
др Јасмина Богићевић
01.07.2014.
M 270
139. Никола Полић 2002/9 Конкурентност српске економије – кључни фактор европске интеграције др Петар Веселиновић
др Гордана Миловановић
др Марија Петровић Ранђеловић
02.07.2014.
M 271
140. Драгана Милојковић 2004/25 Управљање ризицима портфолија хартија од вредности применом савремене портфолио теорије др Милена Јакшић
др Срђан Маринковић
др Виолета Домановић
09.07.2014.
M 272
141. Виолета Смаиловић 2005/8 Улога тржишта капитала у управљању ризицима у осигурању др Милена Јакшић
др Татјана Ракоњац Антић
др Виолета Тодоровић
29.09.2014.
M 316
142. Вера В. Симовић 2005/5 Управљање ризицима у банкарском пословању др Емилија Вуксановић
др Борко Крстић
др Виолета Тодоровић
20.02.2015.
M 317
143. Иван М. Ђорђевић 2005/10 Утицај страних директних инвестиција на економски развој региона Шумадије и Поморавља др Саша Обрадовић
др Мирослав Ђорђевић
др Слободан Цветановић
09.11.2015.
M 385
144. Голуб Лабудовић 2003/19 Регионалне и социјалне неједнакости у Републици Србији др Мирослав Ђорђевић
др Петар Веселиновић
др Слободан Цветановић
30.09.2016.
M 518
145. Сања Вукосављевић Иновативност привреде као детерминанта унапређења конкурентности балканских земаља др Данијела Деспотовић
др Петар Веселиновић
др Слободан Цветановић
10.09.2019.
M 788
146. Бојан Радосављевић Компаративна анализа модела финансирања националних система здравствене заштите др Данијела Деспотовић
др Никола Макојевић
др Марина Ђорђевић
10.09.2019.
M 789

Претрага