Докторске дисертације у поступку (одобрене теме)

Р. б.

Кандидат

Наслов дисертације

Ментор

Датум одобр. теме

 1

Снежана Топаловић

Креирање вредности потрошачима у функцији развоја маркетиншких односа

др Вељко Маринковић

30.12.2015.

 2

Иван Костић

Финансијско управљање ризицима ланца снабдевања у функцији максимизирања вредности предузећа

др Предраг Станчић

31.05.2017.

 3

Мирела Момчиловић

Теоријско-методолошки оквир анализе ризика и приноса на тржишту капитала Србије

др Милан Чупић

12.07.2017.

 4

Јасмина Огњановић

Стратегијско управљање нематеријалном имовином у хотелским предузећима

др Марко Славковић

19.11.2018.

 5

Марија Живановић

Утицај активности управљања људским ресурсима на перформансе запослених у организацијама јавног сектора у Републици Србији

др Биљана Ђорђевић

20.02.2019.

 6

Јована Филиповић

Детерминанте ставова и намера потрошача у погледу куповине домаћих и глобалних брендова

др Срђан Шапић

20.02.2019.

 7

Данијела Дуркалић

Имплементација јединствене монетарне политике у циљу постизања номиналне и реалне конвергенције у Европској унији

др Срђан Фуртула

15.05.2019.

 8

Владислава Стојић

Системи финансирања здравствене заштите у земљама Западног Балкана

др Петар Веселиновић

15.05.2019.

9

Ана Спасојевић

Утицај друштвено одговорног пословања предузећа на тржишно позиционирање бренда

др Милан Коцић

11.09.2019.

10

Марија Радуловић

Стране директне инвестиције и ниво тржишне концентрације у земљама Југоисточне Европе

др Милан Костић

13.11.2019.

11

Јасмина Димитријевић

Декомпозиција диспаритета у процесу регионалне конвергенције у Европској унији и Републици Србији

др Петар Веселиновић

12.02.2020.

12

Горан Павловић

Стратегијски значај људског капитала за организационе перформансе у процесима аквизиција

др Марко Славковић

12.02.2020.

Претрага