Докторске дисертације у поступку (одобрене теме)

 

Кандидат

Наслов дисертације

Ментор

Датум одобр. теме

1.

Весна Миловановић

Утицај менаџмента укупног квалитета на перформансе пословања предузећа

др Стево Јаношевић

29.04.2015.

2.

Снежана Топаловић

Креирање вредности потрошачима у функцији развоја маркетиншких односа

др Вељко Маринковић

30.12.2015.

3.

Стефан Алимпић

Утицај метода унапређења продаје на импулсивно понашање потрошача

др Милан Коцић

29.06.2016.

4.

Немања Карапавловић

Мерни атрибути у финансијском извештавању и периодични резултат предузећа

др Владимир Обрадовић

28.09.2016.

5.

Немања Лојаница

Моделирање веза макроекономских показатеља и економска политика у функцији динамизирања привредног раста

др Саша Обрадовић

28.09.2016.

6.

Кристина Будимчевић

Вишекритеријумски приступ евалуацији перформанси у функцији побољшања квалитета услуга авио компанија

др Предраг Мимовић

28.09.2016.

7.

Марина Јанковић

Корпоративно управљање и избор оптималне структуре капитала

др Предраг Станчић

30.11.2016.

8.

Дијана Штрбац

Утицај структурних и технолошких промена на привредни развој Републике Србије

др Владимир Мићић

30.11.2016.

9.

Ненад Томић

Валоризација електронских система плаћања у функцији унапређења платног промета

др Виолета Тодоровић

01.03.2017.

10.

Иван Костић

Финансијско управљање ризицима ланца снабдевања у функцији максимизирања вредности предузећа

др Предраг Станчић

31.05.2017.

11.

Мирела Момчиловић

Теоријско-методолошки оквир анализе ризика и приноса на тржишту капитала Србије

др Милан Чупић

29.06.2017.

12.

Соња Милутиновић

Доходовна конвергенција земаља Западног Балкана и чланица Европске уније у контексту европске економске интеграције

др Ненад Станишић

29.09.2017.

13.

Драган Стојковић

Светска финансијска криза и перспектива развоја тржиша капитала

др Милена Јакшић

29.09.2017.

14.

Милан Стаменковић

Мултиваријационо статистичко моделирање у функцији мерења степена економске развијености територијалних јединица

др Мирко Савић

29.09.2017.

15.

Стеван Луковић

Инвестициона активност пензијских фондова са дефинисаним накнадама и дефинисаним доприносима

др Срђан Маринковић

13.06.2018.

Претрага