Документација за упис у прву годину докторских академских студија 2019/2020.

Кандидати који су стекли право на упис у прву годину докторских akадемских студија подносе следећа документа:

  1. Диплома/уверење о завршеним студијама претходног степена – оргинал на увид;
  2. Два обрасца ШВ-20, попуњена штампаним словима ћириличног писма (купују се у књижари Факултета);
  3. Индекс (купује се у књижари Факултета);
  4. Изјава за изборне предмете (добија се у канцеларији за докторске студије);
  5. Две фотографије формата 3,5х4,5цм;

Упис студената реализоваће се 05. 12.2019. године, од 12 до 14 часова. За кандидате који се не упишу у назначеном року сматраће се да су одустали од уписа.

Претрага